Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Formålet med dette er å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn, og få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jmf § 37 i Barnehageloven. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen.

Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurdering av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det legges særlig vekt på tilretteleggingen sin effekt for å bygge ned funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og barnehagen sine ressurser. Barn kan derfor, i unntakstilfelle, bli tilbudt plass i en annen barnehage enn den foresatte ønsker. Eksempel på tilrettelegging kan være at kommunen sørger for at barnehagen har det nødvendige utstyret, støtte til bygningsmessige endringer eller støtte til ekstra bemanningHvem gjelder det for?

Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen, og som har barnehageplass.


Hvordan få tilrettelegging?

For å få tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, trengs det dokumentasjon fra sakkyndig instans og at saken opplyses godt før et vedtak fattes. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra tidspunktet funksjonsnedsettelsen ble oppdaget.


Hvem søker/ melder behov?

Det er foresatte, i nært samarbeid med barnehagen, som søker om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og innhenter dokumentasjon fra sakkyndig instans/er. Søknadsskjemaet bør fylles ut, og sendes til Åsnes kommune ved Barnehagemyndighet.

Det er ikke et krav i loven om at foreldrene må søke om tilrettelegging. Ei heller et krav om samtykke fra foreldrene før kommunen fatter vedtak og setter i gang tiltak for å tilrettelegge barnehagetilbudet.< /p>

Dersom kommunen vurderer å sette i gang tiltak uten at foreldrene har vært involvert, må kommunen forhåndsvarsle foreldrene om dette. Foreldrene vil da få mulighet til å uttale seg i saken før det fattes vedtak.


Hvem fatter vedtak?

Kommunen, ved barnehagemyndighet, fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter § 37 i barnehageloven.

Melding eller søknad om tilrettelegging blir håndert etter hvert som de kommer inn, og i tråd med forvaltingslovens krav om saksbehandlingstid. Vedtak blir sendt til foresatte, med kopi til barnehagen.

Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Statsforvalteren i Innlandet.

 

Retningslinjer for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (PDF, 960 kB)

 

Søknad om behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet (DOCX, 66 kB)

 

Plan for tilrettelegging (DOCX, 57 kB)

 

Årsrapport (DOCX, 88 kB)

 


 

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61