Regler for samordnet opptaksprosess i Åsnes kommune

Gjeldende fra barnehageåret 2017/2018, endret 15.11.19

Kommunen har ansvar for en samordnet opptaksprosess for alle barnehager i kommunen. Dette ivaretas gjennom disse regler vedtatt av formannskapet i Åsnes kommune 11.03.2013 etter Lov om barnehager § 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen og Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

 

Lov om barnehager – Lov 2018-6-22-64 fra 01.10.2018, Lov 2018-06-22-85 fra 01.08.2018

 

Forskrift om sakbehandlingsregler ved opptak i barnehage – FOR-2005-12-16-1477 fra 01.01.19

I forskriften er begrepene hovedopptak og supplerende opptak fjernet, men kommunen har gjeldende rett til hvordan organiserer og kaller opptakene.

I Åsnes kommune brukes 2 søknadsfrister. En 01.02, for de som står på søkerliste og ønsker utvidelser eller overflytting til andre barnehager. En 1. mars, for søknader for nytt barnehageår fra 01.08 og ut november samme år. Her benyttes begrepet hovedopptak. Barn som ikke får plass i barnehage prioritert som nummer 1, har rett til å stå på en søkerliste i gjeldende barnehage. Disse tilbys plass først, hvis det blir ledig kapasitet i løpet av barnehageåret i denne barnehagen. Supplerende opptak gjelder øvrige søknader som kommer i løpet av året. Disse settes på venteliste sammen med barn som ikke har rett til plass ved hovedopptaket. Ved ledige plasser, kan disse tilbys plass.

 

Bestemmelsen om samordnet opptaksprosess skal ivareta tre hovedformål:

-     Samordningen skal bidra til en effektiv fordeling av barnehageplasser ut fra søkernes ønsker og behov

-     Samordningen skal sikre likebehandling av barn og likebehandling av private og kommunale barnehager

-     Samordningen skal være et redskap for kommunen i arbeidet med å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser

 

Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass. Retten gjelder for barn 1-5 år:

-           De yngste barna må være fylt 1 år innen utgangen av november ved gjeldende hovedopptak. Barn som fyller 1 år i løpet av august, har rett til plass fra 1. august. Barn født september, oktober og november, har rett til plass i den måneden de fyller 1 år. De mister rett til plass, hvis de ønsker oppstart etter 1. desember.

-           Det må være søkt barnehageplass innen fristen 1. mars

-           Søkere som takker nei til lovfestet rett til plass, mister rettigheten fram til neste års hovedopptak. De kan søke på nytt og stå på venteliste i supplerende opptak.

 

Rett til barnehageplass innebærer plass i kommunen, men ønskede barnehager er utgangspunkt for tildeling

1. UTLYSNING

Ledige barnehageplasser i Åsnes kommune, både i private og kommunale barnehager offentliggjøres i felles utlysning på kommunens hjemmeside og face-book. I utlysningen likestilles alle barnehageplasser og søkernes muligheter til å kunne prioritere sin søknad innenfor disse. Foreldre kan søke på inntil 5 barnehager i prioritert rekkefølge og svare ja eller nei til om andre barnehager er aktuelle å søke til.

2. SØKNADER OG OPPTAK  

Iht. vedtak i kommunestyre 31.10.2016 er kommunal forvalting etter Barnehageloven delegert til rådmannen.  Dette skjer i samarbeid med styrere ved alle barnehager, som innstiller barn til ledige plasser i sin barnehage, etter samordning på felles møte. Ved supplerende opptak, ligger myndighet hos den enkelte barnehagestyrer. Barn fra søkerliste kan tildeles plass i egen barnehage.

2.1 HOVEDOPPTAK

Det søkes på felles elektronisk skjema for alle barnehagene i kommunen og det fylles ut et skjema for hvert barn det søkes plass for. Søknad kan leveres når som helst i løpet av året, men hovedopptaket for nytt barnehageår er i mars, med søknadsfrist 1. mars. Søkere som ikke får tilbud om barnehageplass i supplerende opptak, vil i løpet av januar få forespørsel om det fortsatt er ønskelig å stå som registrert søker for nytt barnehageår. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli.

Søknaden slettes fra ventelisten når barnet er tildelt plass. Foreldre som ikke får tildelt plass etter første ønske, kan velge om de fortsatt vil stå på søkerliste til denne barnehagen ved det supplerende opptaket gjennom året.

Søknaden slettes om man takker nei eller lar tilbudet stå ubesvart og man må sende ny søknad for å bli satt på venteliste igjen.

 

2.2 OVERFLYTTING
Ved ønske om overflytting til en annen barnehage eller utvidet plass fra neste barnehageår benyttes elektronisk søknadsskjema. Disse søknadene har søknadsfrist

1. februar og behandles i møte for alle styrere før hovedopptak starter. Overflytting anses ikke som et opptakskriterium, da disse gjelder nye søkere og ikke de som allerede er tildelt en plass.

 

2.3 SUPPLERENDE OPPTAK

Supplerende opptak gjelder de som ikke har rett til plass/får plass ved hovedopptak, nye søkere som kommer til eller de som søker overflytting til annen barnehage i løpet av året. Ved overflytting mellom barnehagene i kommunen gjelder 1 måneds oppsigelsestid. Endringer i oppholdstid på eksisterende plasser utenom hovedopptak, inngår under supplerende opptak. Alle søknader legges inn i elektronisk søknadsskjema. Det foretas ikke supplerende opptak i perioden fra 1. mars til 15. april.

Søkere som får plass/ikke får plass i supplerende opptak skal ha skriftlig tilbakemelding senest 2 måneder før ønsket startdato.

 

2.4  FORTRINNSRETT/PRIORITERINGER/OPPTAKSKRITERIER

De kommunale barnehagene foretar opptak fortrinnsvis av barn bosatt i Åsnes eller skal flytte til kommunen, mens den enkelte private barnehage har fastsatt sin opptakskrets i egne vedtekter.

 

 

Barnehageplass tildeles etter lovfestet prioritet:

OPPTAKSKRITERIER

Barn med rett til plass etter barnehageloven § 13

a. Barn med nedsatt funksjonsevne

Krav om dokumentasjon: skriftlig dokumentasjon fra lege/ psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.

b. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten, fylkesnemnd eller domstol.

Dersom det søkes prioritert opptak må dokumentasjon ettersendes til Åsnes Kommune. Rådhusgata 1, 2270 Flisa

 

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven §12 a prioriteres søkere etter følgende kriterier:

a. Søsken (med rett til plass)

b. Minoritetsspråklige barn (Minoritetsspråklige barn defineres her som barn der begge foreldrene har annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk).

c. Søkere som ellers stilles likt tildeles plass etter alder.

 

De private barnehagene i kommunen kan ha egne kriterier for opptak og det henvises til deres vedtekter for informasjon om disse.

 

De kommunale barnehagene har felles vedtekter angående opptaksperiode, betalingssatser og oppsigelsesfrist. Den enkelte private barnehage har dette fastsatt i egne vedtekter.

 

3. SVAR PÅ SØKNAD/BEGRUNNELSE/KLAGE

 

3.1 SVAR PÅ SØKNAD

Foresatte kan følge saksgangen til søknaden og eventuelle saker angående eksisterende plasseringer via elektronisk verktøy.

 

Alle brev/besvarelser skjer elektronisk:

-           Bekreftelse på at søknad er mottatt ved hovedopptak eller supplerende opptak

  • Tildelinga av plass innen 15. april, gjelder ved hovedopptak og 2 måneder før innvilget startdato i det supplerende opptaket.
  •  Avslag på søknader

 

Ved tilbud om delt plass vil tilbudet komme skriftlig eller pr. e-post. Også svar på disse tilbudene gjøres elektronisk.

3.2 BEGRUNNELSE

Foreldre som verken får første eller andre ønske oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke får ønsket barnehageplass iht. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 4.

 

3.3 KLAGE

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette er i iht. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6. Klagefrist 3 uker etter § 9 i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Barn med prioritert etter §13, som står på søkerliste, og der andre blir tildelt plass i løpet av året, må underrettes skriftlig med begrunnelse.

 

Klageinstans er formannskapets nedsatte klageorgan etter Forvaltningsloven § 28.

Alle klager sendes Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa