Reglement for muntlig eksamen

Rutiner og forskrifter til muntlig eksamen

1       Innledning

2       Rammer 

3       Begreper 

4       Tidsplan

4.1     Senest en måned før eksamen 

4.2     Tre uker før eksamen

4.3     To uker før eksamen

5        Gjennomføring av eksamen

5.1      Lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk

5.2      Arbeidslivsfag

5.3      Oppsett av oppgave 

6         Sensur 

7         Ansvar og oppgaver 

7.1       Rektor/eksamensansvarlig

7.2       Sensor 

7.3       Eksaminator 

7.4       Sensor og eksaminators oppgaver i uken før eksamen

8          Utdrag fra forskrift til opplæringsloven

 

 

1. Innledning

Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Det betyr at organisering, trekking av fag og elever, sensorskolering, hjelpemidler og eksamensoppgaver er et lokalt ansvar. I grunnskolen har kommunen ansvaret, og i videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret. Kommunen og fylkeskommunen kan delegere gjennomføringen til skolelederne på hver skole.

Det er fremdeles et betydelig handlingsrom. Det betyr at vi som jobber i skolen har mange muligheter og en lokal frihet til å gjennomføre muntlig eksamen på vår skole. Det viktigste er at eksamen gir elevene muligheten til å vise kompetansen sin, og at det er en faglig god vurdering.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at kommunene lager lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, men det er ikke et krav i forskriften. Utdanningsdirektoratet oppfordrer også til å diskutere gjennomføringen av muntlig eksamen på skolen, og hva disse reglene betyr.

Rammene for lokalt gitt muntlig eksamen er gitt i:

Forskrift til opplæringsloven

Rundskriv om individuell vurdering Udir-2-2020 

Regler for muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen

 

2. Rammer

Elevene skal få beskjed om hvilket fag han/hun kommer opp i 48 timer før eksamen. I beregningen av de 48 timene skal ikke lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes med. Eksamen skal ikke gjennomføres på mandager eller første dag etter høytidsdag/ helligdag.

Forberedelsesdelen skal ha minimumstid på 24 timer og maksimumstid på 48 timer, og fastsettes av de som er ansvarlig for å utarbeide eksamen. Forberedelsesdagen(e) er obligatorisk skoledag(er), og elevene har rett på et pedagogisk tilbud. Det betyr at eleven skal ha tilgang til skolens lokaler, kunne samarbeide med andre og ha tilgang til veiledning fra en faglærer. Forberedelsesdelen skal forberede elevene og privatistene på utfordringer og oppgaver de møter på eksamen i faget.

Eksamen kan vare inntil 30 minutter pr elev. I matematikk, naturfag og arbeidslivsfag kan eksamen vare inntil 45 minutter.

 

3. Begreper

Sensor

Ved lokalt gitt eksamen er det en eksaminator og en sensor. Eksaminator er vanligvis faglærer.

Fagrapport     

Rapporten skal fungere som en presisering av kompetansemålene i gjeldende læreplan. Noen kompetansemål krever en avgrensning eller presisering (eks. valg av forfattere/verker i norsk og engelsk), mens andre fag krever stor grad av lokal tilpasning (eks. arbeidslivsfag og språklig fordypning).

Rapporten skal inneholde samtlige kompetansemål, som er gjennomgått, etter 10. trinn for det enkelte fag og de avgrensninger/presiseringer/tilpasninger som er gjort.

Eksamensoppgaven   

De temaene eller problemstillingene som eleven trekker/får 24 timer før eksamen. Det er ikke et krav om at eleven skal ha en presentasjon.

Temaet/problemstillingen er noe eleven får 24 timer før eksamen, mens spørsmålene/problemstillingene for fagsamtalen er noe intern sensor forbereder og eventuelt drøfter sammen med sensor på forhånd, uten at eleven opplyses om dette.

Hensikten med eksamen er å gi eleven anledning til å vise en så bred kompetanse i faget som mulig. Eksamen skal ikke organiseres på en slik måte at eleven bare prøves i en liten del av læreplanen for faget. Tema/problemstilling skal derfor ta hensyn til dette.

 

4 Tidsplan

4.1 Senest en måned før eksamen:

Sensor får beskjed fra eksamensansvarlig ved sin skole om sensoroppdrag, dag og fag, ikke skole.

Eksaminator får beskjed fra eksamensansvarlig ved sin skole om fag.

4.2 Tre uker før eksamen

Fagrapport

Forslag til tema/problemstilling og vurderingskriterier. Spørsmål og problemstillinger som kan være aktuelle i fagsamtalen drøftes mellom sensor og eksaminator når kontakt opprettes. Det er dermed ikke nødvendig å sende disse på forhånd.

Eksamensansvarlig sender bekreftelse på mottatt sending til mottakerskolen.

4.3 To uker før eksamen

Informasjon gis til eksaminator og sensor. Eksaminator og sensor får beskjed om trekkfag og antall elever to uker før sperrefristen. Fram til tidspunktet når elevene får melding om trekkfag og får utlevert oppgavene, skal eksaminator og sensor gjøre nødvendige avklaringer og forberedelser. Eksaminator har ansvar for å etablere kontakt med sensor umiddelbart etter at man er kjent med dette.

Mottakende skole sender e-post som gjelder den enkelte sensor til eksamensansvarlig ved avgivende skole.

E-post skal inneholde:

Oppnevningsbrev som inneholder:

Skole

Eksamensfag

Antall elever (ikke navn).

Navn og kontaktinformasjon (telefonnummer og epostadresse) på eksaminator

Tidspunkt for frammøte (1 time før eksamen)

Tidspunkt for eksamensstart

 

Som vedlegg til oppnevningsbrevet skal det være informasjon fra eksaminator om hvilke læremidler, arbeidsmåter og temaer som danner grunnlag for eksaminasjonen. Utover dette skal eksaminator legge ved årsplaner/andre planer for den undervisningen som er gjennomført.

Eksamensansvarlig på mottakende skole sender kopi av epost til sensor.

Dersom en sensor er syk, må avgivende skole snarest mulig varsle den skolen der vedkommende skulle være sensor. Avgivende skole har ansvar for å finne en erstatter.

Eksaminator skal få oversikt over navn på kandidater en halv time før opplysning om trekkfag.

 

5. Gjennomføring av eksamen

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i. Skolen bør legge til rette for at eleven får et godt pedagogisk tilbud denne dagen, slik at eleven er godt forberedt når han eller hun får eller trekker tema/problemstilling dagen etter. Innholdet i denne dagen kan være gjennomgang av faglærerrapport og rammer for eksamensdagene, repetisjon av ulike temaer fra læreplanen for faget og strukturering av forberedelsesdagen. Veiledningen denne dagen bør gis av lærere som underviser i det aktuelle faget.

24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene som har muntlig eksamen.

Elever som kommer opp i muntlig-praktisk eksamen (naturfag, matematikk eller arbeidslivsfag), får 48 timer på forberedelsesdelen. Den praktiske delen skal knyttes til temaet/problemstilling. Maksimalt 2/3 av eksamen kan være elevstyrt.

Forberedelsedelen skal forberede elevene på utfordringer og oppgaver de møter på eksamen i faget. Tidligere var det et krav om presentasjon ved muntlig eksamen. Dette kravet er nå opphevet. Det er flere måter å organisere forberedelse og eksamen på, utover å starte eksamen med presentasjon. Endringen gir mulighet for å velge blant flere relevante måter å vise kompetansen på. Dette bør også tilpasses fagene. Dersom eleven tar i bruk presentasjon, skal denne maksimalt utgjøre 10 minutter av eksamenstiden.

Å oppheve kravet til obligatorisk presentasjon gir større fleksibilitet for hvordan kandidatene, eksaminator og sensor bruker forberedelses- og eksamenstiden. For en del elever kan det å ha regi på oppstarten av eksamen bidra til å gi forutsigbarhet og trygge rammer. Presentasjon kan fortsatt brukes til muntlig eksamen, men det vil være frivillig for kandidatene. Avhengig av hva slags tema eller problemstilling elevene har fått eller trukket, skal elevene få mulighet til å forberede seg på en måte som gjør dem i stand til å vise kompetansen de har under muntlig eksamen. For en del elever kan det å ha regi på oppstarten av eksamen bidra til å gi forutsigbarhet og trygge rammer. For andre kan kravet om presentasjon begrense muligheten til å vise kompetansen de har i faget.

Forberedelsesdagen(e) er obligatorisk skoledag(er), og elevene har rett på et pedagogisk tilbud. Det betyr at eleven skal ha tilgang til skolens lokaler, kunne samarbeide med andre og ha tilgang til veiledning fra en faglærer.

Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på forberedelsesdagen har også dokumentert fravær fra eksamensdagen. Elever som ønsker å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på forberedelsesdagen, skal få mulighet til det. Elever som har udokumentert fravær på forberedelsesdagen, må møte på eksamen.

Når forberedelsedelen starter skal eleven få oppgitt et tema eller en problemstilling. Dersom lyttetekster benyttes, se punkt 4.1. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. Hjelpemidler til muntlig og muntlig- praktisk eksamen er ikke lenger regulert i forskrift. Med ansvaret for å utarbeide eksamensoppgaver følger også ansvaret for å fastsette om, og i tilfelle hvilke, hjelpemidler som tillates (jf. beskrivelse av det overordet ansvaret for eksamen i § 3-23). Tilgang til eller begrensninger i digitale eller andre former for hjelpemidler til eksamen, bør begrunnes ut fra kompetansemålene i læreplanen, fagenes egenart, fagets nivå og eventuelle nye digitale oppgaveformater. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål eller problemstillinger som vil være gjenstand for fagsamtalen.

Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 minutter for hver elev. 45 minutter for fagene matematikk, naturfag og arbeidslivsfag. Karakteren skal settes på individuelt grunnlag. Når eksaminator og sensor har diskutert seg frem til karakter, skal eleven umiddelbart få vite karakteren. Denne karakteren begrunnes på bakgrunn av kriteriene som er gitt. Dersom det oppstår uenighet om karakteren, er det sensor som bestemmer. Sensor sørger for å beholde dokumentasjon i minst ett år.

Det er viktig at sensor ikke vet hvilke karakterer eleven har oppnådd tidligere.

Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen som hver enkelt elev viser på eksamen.

Det er kompetansen som vises på eksamensdagen som vurderes og forberedelsedelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, jfr. §3-27.

Målet med gjennomføring av eksamen er at eleven skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig utfra hva som er mulig innenfor eksamensformen (jfr. §3-22, første ledd).

Sensorene må derfor stille spørsmål som gir eleven anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Eksaminator og sensor skal lete etter den kompetansen eleven har, og ikke lete etter det eleven ikke kan.

 

5.1 Lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk

Til muntlig eksamen kan lytteforståelse vurderes på ulike måter, for eksempel gjennom interaksjon under eksamineringen og ved bruk av ulikt lyttemateriell.

Dersom skolen velger å bruke lyttemateriell til muntlig eksamen, skal dette være en del av forberedelsen og/eller inngå i den tiden kandidaten har til rådighet. En lytteprøve skal ikke gis i tillegg til gjennomføringen av eksamen, f.eks. 30 minutter før eksamen starter.

Vi oppfordrer skoleeier til å inkludere bruk av lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk i lokale retningslinjer.

 

5.2 Arbeidslivsfag

Det er naturlig å tenke en mer praktisk rettet fagsamtale enn i andre fag.

 

5.3 Oppsett av oppgave

Følgende tekst skal kopieres og limes inn på oppgavearket

Eksamen varer i 30 minutter:

 • Du har 24 timer på å forberede deg.
 • Du har mulighet til å formidle din kompetanse på en hvilken som helst måte til sensor.
 • En fagsamtale kan foregå før eller etter at eleven har vist sin kompetanse, eller eleven kan velge bare å ha fagsamtale. Dette avtales på forhånd.

Under eksamen er målet at du viser din kompetanse i det aktuelle faget. Fagsamtalen der sensor kartlegger din kompetanse bør være en vesentlig del av eksamenen, om ikke annet er avtalt på forhånd.

Etter eksamineringen vurderes du helhetlig ut fra vurderingskriteriene i faget. Generelt blir det lagt vekt på:

·        At du viser mestring innen ulike hovedområder av faget (bredde).

·        Dybden/vanskegraden i det arbeidet du presenterer og i fagsamtalen.

 

Eksamen varer i 45 minutter:

 • Du har 48 timer på å forberede deg.
 • Du har mulighet til å formidle din kompetanse på en hvilken som helst måte til sensor.
 • Du skal vise en praktisk oppgave/forsøk. Denne delen kan maksimalt være 15 minutter.
 • En fagsamtale kan foregå før eller etter at eleven har vist sin kompetanse, eller eleven kan velge bare å ha fagsamtale. Dette avtales på forhånd.

Under eksamen er målet at du viser din kompetanse i det aktuelle faget. Fagsamtalen der sensor kartlegger din kompetanse bør være en vesentlig del av eksamenen, om ikke annet er avtalt på forhånd.

Etter eksamineringen vurderes du helhetlig ut fra vurderingskriteriene i faget. Generelt blir det lagt vekt på:

·        At du viser mestring innen ulike hovedområder av faget (bredde).

·        Dybden/vanskegraden i det arbeidet du presenterer og i fagsamtalen.

 

6. Sensur

Det er kompetansen som vises på eksamensdagen som vurderes og forberedelsedelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget, jfr. §3-27.

Når eksamen er over får eleven beskjed om å vente utenfor mens karakteren fastsettes.

Dersom eksaminator og sensor er uenige om karakteren, er det det sensoren som avgjør karakteren.

Eleven får vite karakteren umiddelbart etter sin eksamen, før neste eksamenskandidat blir kalt inn. Ekstern sensor opplyser om karakteren. Karakteren skal begrunnes.

Dokumentasjon på gjennomført eksamen leveres skolen og oppbevares ett år etter at eksamen er gjennomført (egen mal benyttes, se vedlegg 1). Til muntlig eksamen kan elevene klage på formelle feil. Eksempler er: eksamensinstruksen følges ikke, oppgaven er ikke innenfor læreplanens mål, avbrudd, forstyrrelser eller andre forhold som ikke skyldes eleven.

Eleven har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede eleven. Dersom eleven får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om hun eller han vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor.

7 Ansvar og oppgaver

7.1 Rektor/eksamensansvarlig

 • Har ansvar for at lokalt gitt muntlig eksamen gjennomføres i tråd med forskrift til opplæringsloven og lokale retningslinjer.
 • Gjør retningslinjene kjent for elever, faglærere og sensorer.
 • Gir nødvendige opplysninger til elever, faglærere og sensorer.
 • Påser at den praktiske tilretteleggingen for eksamen er håndterbar for skolen.
 • Orienterer aktuelle elever om særskilte tiltak.
 • Avgjør ev. tilrettelegging etter søknad.
 • Sørger for at tidsplanen på s. 4 blir fulgt (vedlegg 3)

 

7.2 Sensor

 • Innehar fagkompetanse, undervisningserfaring i faget og er godt oppdatert på gjeldende læreplan.
 • Kjenner til dokumentene som ligger til grunn for disse retningslinjene, og følger disse.
 • Kjenner fagrapporten og tar hensyn til den slik at den kommer eleven til nytte.
 • Kartlegger kompetansen eleven viser under sin eksamen, basert på kompetansemål i gjeldende læreplan.
 • Utarbeider dokumentasjon som kan ligge til grunn ved en eventuell klage.
 • Så raskt som mulig etter at fagrapport og temaer/problemstillinger er mottatt, ta kontakt med intern sensor (senest 5 dager før eksamen).

 

7.3 Eksaminator

 • Skriver fagrapport
 • Lager temaer/problemstillinger. Læreplanen i faget er styrende for temaene/problemstillingene. Temaene/problemstillingene skal gi elevene mulighet til å vise bred kompetanse i faget.
 • Lager vurderingskriterier som er knyttet til kompetansemålene i læreplanen.
 • Tar kontakt med sensor senest 4 virkedager før eksamen dersom sensor ikke har tatt kontakt.
 • Går gjennom retningslinjene med elevene i forkant av eksamen.
 • Informerer elevene om klagerettigheter (jf. forskrift til opplæringsloven)
 • Går gjennom vurderingskriteriene med elevene slik at elevene i størst mulig grad forstår hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene.
 • Veileder elevene i forberedelsedelen.
 • Hjelper og støtter elevene slik at de i størst mulig grad får vist sin kompetanse i faget.

 

7.4 Sensor og eksaminators oppgaver i uken før eksamen

 • Eksaminator og sensor gjennomgår eksamensinstruksen i fellesskap. Målet er å unngå klager på formelle feil.
 • Eksaminator og sensor drøfter temaene/problemstillingene for å skape en felles forståelse.
 • Eksaminator og sensor drøfter hvordan eksamen og fagsamtalen skal foregå.
 • Eksaminator og sensor drøfter vurderingskriteriene.

 

 

8. Utdrag fra forskrift til opplæringsloven

§ 3-21 Fritak frå eksamen

Elevar som er fritekne for vurdering med karakter i fag som blir avslutta med eksamen, skal ikkje delta i eksamen i faget.

I grunnskolen kan rektor sjølv etter søknad frå foreldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar.