Åsnes ungdomsskole

Åsnes ungdomsskole er lokalisert i et stort bygg i kommunesenteret Flisa i Åsnes kommune.

Ved inngangen til skoleåret 2023/2024 har Åsnes ungdomsskole 200 elever.

 

Nærmeste naboer er Flisa barneskole og Solør videregående skole. Skolen ble renovert i 2004 og framstår som lys og moderne. Skolen huser også kommunens svømmehall som er mye brukt. I alle ordinære klasserom er det smartboard-tavler.
 
Alle klassene har to kontaktlærere for større trygghet og oppfølging i skolehverdagen. Det er ansatt 31 pedagoger ved skolen som deler på ca. 25 årsverk. I tillegg er det cirka seks årsverk assistenter og merkantilt personale. Skolens ledelse består av en inspektør og en rektor, begge i fulle stillinger.
 
Skolen satsningsområde de siste årene har vært å skape et best mulig arbeids- og læringsmiljø for elevene. I den forbindelse har personalet vært kurset og hatt fokus på klasseledelse. Undersøkelser viser nå at det er høy grad av arbeidsro i klassene ved skolen. Skolen er med i Olweus-programmet mot mobbing, og elevundersøkelser de siste årene viser at dette arbeidet gir gode resultater da vi har en stor andel elever som føler seg trygge, og som trives på skolen. Dette utgangspunktet gir oss muligheter for å satse på å nå faglige resultater. Dette er et arbeid som vil prioriteres i årene som kommer. Inneværende år har vi et spesielt fokus på vurdering for læring, og skolen er med i Utdanningsdirektoratets satsning på området i pulje 7.
 
Skolens visjon:

 «Vi utgjør forskjellen!»
        
Visjonen viser at vi ønsker å utgjøre en forskjell for ungdom i Åsnes. Den viser at man skal oppleve en stor utvikling og vekst fra man starter i 8. klasse til man står med vitnemålet i henda tre år senere. Visjonen viser også til at det i vår region tradisjonelt er lave grunnskolepoeng. Vi skal med vår felles innsats utjevne denne forskjellen og ha resultater på nivå med Hedmark fylke.

Kontaktinfo

Åsnes ungdomsskole
Telefon 62 95 67 30

Nyheter