Reglement for skriftlig eksamen

Regler og rettledning for elever ved skriftlig eksamen i grunnskolen:

 

Oppmøte til eksamen

Oppmøte til eksamen senest kl. 08:30. Eksamen starter 09:00. Elever som kommer for sent til eksamen kan få avlegge eksamen ved oppmøte før kl. 10:00. Det er rektor som gir tillatelse til at eksamen kan avlegges. Det kompenseres ikke for den tapte tiden.

 

Organisering i eksamenslokalet

Hver elev setter seg straks på plass. Sekker og overflødig utstyr legges bakerst i rommet. Eleven må ikke forlate plassen sin uten lov etter at eksamen har startet. Mobiltelefoner og digitalt utstyr som klokker etc. leveres inn og hentes igjen på skolens kontor etter eksamen. Ved uthenting kontrollerer man også en siste gang at besvarelsen er riktig levert.

 

Tidsbruk til eksamen

Elevene får 5 klokketimer til å utarbeide svarene sine. Eleven kan i tillegg få 15 minutter til sortering av ark og innlevering av besvarelse. Elevene kan tidligst levere besvarelsen sin kl. 10:00. Innsats og resultater henger svært ofte sammen. Det anbefales derfor på det sterkeste at man benytter hele den tildelte tiden!

 

Ro og orden

Det må være helt stille i eksamenslokalet under eksamen. Det er ikke tillatt med kommunikasjon mellom elevene. Alle spørsmål skal rettes til en inspektør i salen ved håndsopprekking. Det vil til enhver tid være minimum to inspektører til stede.

 

Utstyr på eksamen

Elevene vil få utdelt et kandidatnummer som skal identifisere eleven på eksamen. Ta vare på dette til man får karakteren tilbake fra sensur. Man skal aldri oppgi eget navn i løpet av eksamen. Man får i tillegg utdelt kladdeark. Elevene har med egen PC som benyttes som skriveverktøy. I tillegg må man ha med seg skrivesaker og annet utstyr man trenger for å løse eksamen i matematikk. Faglærer opplyser om nødvendig utstyr i forkant av eksamen.

 

PC og elektronisk utstyr på eksamen

Elevene skal bruke skolens PC på eksamen. De som har PC med spesielle hjelpemidler kan bruke egen PC etter avtale med rektor på forhånd. Det er IKKE tillatt å bruke ressurser som kommuniserer. Kommunen har utarbeidet egen oversikt over nettsteder som er tillatt på eksamen. Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt.

 

Hjelpemidler på eksamen

Alle ikke-kommuniserende hjelpemidler er tillatt på eksamen. Det betyr at elevene kan ha med seg lærebøker, kladdebøker, ordbøker, forberedelsesmateriell, minnepenner osv. Liste over nyttige hjelpemidler gis av faglærer i forkant. Eleven er selv ansvarlig for å ha med seg det utstyret man trenger på eksamensdagen.

 

Sykdom og fravær fra eksamen

Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre forhold, må skolens kontor få beskjed om dette snarest mulig. Eneste gyldige fravær fra eksamen er legeattest.

 

Fusk på eksamen

Alle former for kontakt eller kommunikasjon med andre elever er ikke tillatt og regnes som fusk. Dette betyr blant annet at man ikke kan låne ting fra andre eller stille spørsmål til andre medelever under eksamen. Det regnes også som fusk om man svarer på en henvendelse fra en medelev. Det regnes også som fusk å bruke andre hjelpemidler enn de som er tillatt. Det er rektor som i hvert enkelt tilfelle avgjør om man har fusket.

De som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk vil miste sin standpunktkarakter i faget og i stedet få IV på vitnemålet i tillegg til at de ikke vil få eksamenskarakter. Dette vil derfor få store konsekvenser ved innsøking til videregående skole.

 

Plagiat

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden for dette. Det er derfor ikke plagiat å bruke kilder om disse oppgis på riktig måte slik det er undervist om i forkant av eksamen. Dette er også omtalt i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

Når en elev i stor grad henter materiale fra andre tekster, kan det være å måle elevens individuelle kompetanse. Bruk i stor grad frarådes derfor da dette kan føre til lavere måloppnåelse.  

 

Innlevering av besvarelsen

Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir man tegn til en inspektør som hjelper til med å kontrollere papirene i matematikk og den digitale innleveringen i engelsk og norsk. Skolen skanner inn besvarelsen i matematikk og denne sendes digitalt. Elevene blir sittende på plassen sin til man får beskjed om å gå. Det kan være noe ventetid om mange ønsker å levere samtidig.

 

Spørsmål til rettledningen

Er det spørsmål til denne rettledningen, må man ta kontakt med rektor i forkant av eksamen eller under selve eksamen.

 

Åsnes ungdomsskole ønsker lykke til på eksamen!