Elevfravær fra undervisning

Det er forskrift til opplæringsloven § 3-38 som regulerer dette med fravær fra undervisningen. Her står det blant annet at alt fravær fra og med 8. årstrinn skal føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og timer.

Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager. Det skilles ikke mellom gyldig og ugyldig fravær. I tillegg har Åsnes kommune laget «Rutinebeskrivelse for oppfølging av og tiltak ved skolefravær» som finnes på kommunens hjemmeside.

 

Foresatte kan kreve at årsaken til fraværet føres på et eget vedlegg til vitnemålet. Det vil være foreldrene som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres opp på et eget vedlegg. Krav om et slikt vedlegg må rettes skriftlig til rektor innen 1. mai for elever på 10. trinn. I tillegg kan foresatte også kreve at inntil 10 skoledager per opplæringsår IKKE føres opp på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner (ved legeerklæring på sykefravær som varer ut over tre dager) ELLER innvilget permisjon av rektor, jf. Forskriften § 3-38 fjerde ledd. Det er foresatte selv som må kreve at slikt fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjøres skriftlig til rektor innen 1. mai for alle tre trinn.

 

Det har de siste årene blitt stadig flere søknader om permisjon fra opplæringen, for eksempel i forbindelse med feriereiser utenfor skoleferiene. Hvis det er snakk om én dags fravær, kan kontaktlærer innvilge dette etter vanlig melding. Ut over dette er det rektor som kan innvilge permisjon der han mener det er forsvarlig. Her vil fravær og innsats i timene tillegges stor vekt. Eget elektronisk søknadsskjema for elevpermisjon finnes her.

Husk å søke i god tid og FØR reisen bestilles. Rektor kan gi fri for maksimalt 10 skoledager. Det presiseres her at man gis fri fra tilstedeværelsen ved skolen, man gis IKKE fritak for opplæring. Det betyr at foreldrene overtar ansvaret for opplæringen de dagene eleven er borte. Dette betyr at innleveringer og prøver må tas igjen etter at man er tilbake fra permisjonen. Det skjer mye i løpet av en skoleuke, og når man er borte går man glipp av viktig undervisning. Rektor vil derfor oppfordre til å planlegge reiser i de ordinære feriene slik at man kan følge undervisningen de 190 dagene elevene skal være på skolen. Spesielt gjelder dette i avgangsåret. Rektor vil være svært restriktiv med å innvilge permisjoner dette året, og vil avslå dette helt i tentamens- og eksamensperiodene.

 

Det presiseres også at rektor IKKE har anledning til å gi permisjon til en hel klasse, for eksempel i forbindelse med private klasseturer.

 

Ved vanlig sykefravær skal dette meldes til skolens SMS-løsning.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Tom Remi Eriksmoen

Enhetsleder/rektor