IKT-reglement for Åsnes ungdomsskole

Revidert 10.10.18

 

 1. Reglementets formål
 • Målgruppen for dette reglementet er elever ved Åsnes ungdomsskole
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av IKT for målgruppen
 • Reglementet skal hindre uønskede hendelser
 • Reglementet skal beskytte brukere og utstyr og trygge den pedagogiske læringssituasjonen

 

 1. Reglementets omfang
 • Reglementet gjelder bruk av alle IKT-ressurser, det vil si IKT-utstyr, nettverk og programvare i skoletid og på fritid
 • Bruk av privat IKT-utstyr som benyttes på skolen
 • Bruk av programvare som skolen har gjort tilgjengelig
 • IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men adferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde. Spesielt gjelder dette bruk av skolens datamaskin på fritiden.

 

 1. Elevenes rettigheter
 • Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT i henhold til målene i Kunnskapsløftet
 • Elevene har rett til tilgang til IKT-utstyr i undervisningen og ved hjemmearbeid som fungerer. Ved skolestart i 8. klasse får alle egen PC som disponeres den tiden man er elev ved skolen. Spesielt gjelder dette ved digitale prøver og eksamen.

 

 1. Elevenes plikter
 • Eleven plikter å følge lærerens pålegg og instrukser om IKT-bruk og behandling av IKT-utstyr
 • IKT-utstyret må behandles pent og man må ikke utføre operasjoner som kan skade maskinen eller programvare
 • IKT-utstyr som benyttes skal kun benyttes til skolerelaterte oppgaver etter avtale med læreren
 • Chat, spill, e-post eller generell surfing skal kun skje etter spesiell avtale med læreren i den enkelte time
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper
 • Digital mobbing eller trakassering skal absolutt ikke forekomme
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven
 • Elever kan ikke installere egen programvare på skolens IKT-utstyr verken på skolen eller hjemme
 • Eleven plikter å følge godt nettvett når han/hun bruker IKT på skolen og hjemme
 • Eleven plikter å respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på nettet
 • Eleven må sikre seg samtykke fra den det gjelder før man legger ut bilder, lyd og video av dem
 • Eleven plikter å varsle skolen om feil eller svakheter i skolens datanett og ved mistanke om at andre bryter dette reglementet
 • Eleven plikter å følge med på informasjon som legges ut på Fronter og e-post

 

 1. Inngrep og sanksjoner
 • Brudd på dette reglementet vil føre til sanksjoner fra skolens side
 • Bruk av IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli politianmeldt
 • PC som brukes til eksamen vil bli kontrollert både før og etter eksamen for å avdekke forsøk på juks
 • Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre digitalt vil bli utestengt fra all IKT-bruk i en fastsatt periode både på skolen og hjemme
 • Elever som utøver skade på skolens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig
 • All datatrafikk ved skolen kan bli logget
 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement og kan gå ut over karakteren i orden og oppførsel

 

 1. Ansvarsfraskrivelse
 • Skolen er ikke ansvarlig for skade på privat IKT-utstyr som PC og mobiltelefon som tas med til skolen
 • Skolen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor skolens kontroll

 

 1. Underskrift

 

 • Dette IKT-reglementet er en forskrift i henhold til Opplæringslovens § 9a-10. Dette betyr at selv om reglementet ikke er underskrevet av elever og foresatte vil det fortsatt gjelde. Underskriften er først og fremst ment å forstå som en kvittering på at reglementet er lest og akseptert slik det foreligger.