Søknad om bytte av valgfag og tilvalgsfag

Valgfag

Følgende valgfag tilbys ved Åsnes ungdomsskole: Medier og informasjon, fysisk aktivitet og helse, programmering, design og redesign og trafikk (kun 10. trinn). Valgfag velges kun for ett skoleår av gangen. Man kan velge samme fag igjen alle tre årene, eller man kan velge nye fag hvert år. Dette er opp til eleven i samråd med foresatte. Lovteksten angir ingenting om bytte av valgfag.

Skolen har bestemt at man skal være restriktive med bytte av valgfag. Om man ønsker bytte av valgfag må det sendes egen skriftlig søknad til rektor der det angis særlige grunner. Bytte av valgfag etter høstferien vil kun skje unntaksvis. Bytte etter nyttår vil ikke innvilges da det skal settes en standpunktkarakter i faget. Faglærer er derfor avhengig av et bredt vurderingsgrunnlag som sikres gjennom å ha faget i flere måneder.

Tilvalgsfag

Følgende tilvalgsfag tilbys ved Åsnes ungdomsskole: Tysk, spansk, matematikk og engelsk. Tilvalgsfag velger man for alle TRE skoleårene. Man kan gjøre omvalg uten å angi noen grunner for dette fram til 1. januar. Skolen har eget søknadsskjema for dette. Om man ønsker å bytte tilvalgsfag etter halvgått 8. trinn må det sendes egen skriftlig søknad til rektor. Her må man angi særlige grunner for bytte. Rektor vil fatte et vedtak etter drøftinger med faglærer og kontaktlærer.

 

 

Det er i forskrift til Opplæringsloven man finner bestemmelser om valgfag og tilvalgsfag. Her står det det i § 1-8 om tilvalgsfag:

Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til, fordjuping i engelsk, norsk, samisk, matematikk eller opplæring i arbeidslivsfaget. Når ein elev har valt anten framandspråk, fordjuping eller arbeidslivsfag, skal eleven ha faget på heile ungdomstrinnet. Elevane kan i det første halvåret likevel gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.

 

Videre står det i § 1-14 om valgfag:

Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag frå 8. årstrinn. Elevane kan ha same valgfag på fleire trinn eller dei kan velje nytt valgfag på kvart årstrinn. Skoleeigaren avgjer kva for valgfag elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast.