Om saksbehandling og rutiner ved henvisning

PP-tjenestens oppdrag og arbeidsoppgaver er hjemlet i opplæringslovens kapittel 5 og barnehagelovens kapittel V A , der sakkyndighetsarbeid i forhold til behov for spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp,  veiledning/rådgivning og kompetanseheving av pedagogisk personale i skoler og barnehager er de viktigste arbeidsoppgavene.

I PP-tjenestens ansvarsområde ligger også tverrfaglig samarbeid. Alle kan henvende seg til PP-tjenesten, men primært kommer oppdraget fra skoler og barnehager, i samarbeid med foreldre. Tjenestene er gratis.

 

Rutiner for samarbeid:

Alle skoler og barnehager har faste kontaktpersoner fra PP-tjenesten. Det er ønskelig at det settes opp faste kontaktmøter med tjenesten. Forut for møtet bør ansvarlig kontaktperson ha mottatt oversikt eller saksliste over de saker man ønsker å drøfte – dette for at vi blant annet skal få mulighet til å forberede oss bedre.

Ved diskusjon og samtale rundt enkeltbarn/elever som ikke er kjent for oss fra før, skal skolene/barnehagene på forhånd ha fylt ut drøftingsplan – malen for drøftingsplan ligger på PP-tjenestens hjemmesider.

Drøftingsplanen tas med inn i møtet, og danner basis og grunnlag for problemstillinger, ansvar og tiltak.

PP-tjenesten ønsker å stramme inn på rutiner for bruk av drøftingsplan – slik at dette blir obligatorisk ved drøftinger.

 

Før henvisning

Når det foreligger bekymring rundt barn/elever, kan PP-tjenesten kontaktes for å drøfte saken.

Basert på hvilke forhold som ligger til grunn for bekymringen, veileder PP-tjenesten og gir råd om hvordan man skal møte barnets vansker, og hvilke tiltak som kan tenkes å ha effekt. Skolen/barnehagen gis noe tid til å iverksette tiltakene, og også tid til å se om tiltakene har hatt den effekt man ønsket å oppnå. Skolens og barnehagens ansvar for å kartlegge vansker og sette i gang tiltak er vesentlig mer understreket og tydeliggjort i Opplæringslovens nå, og særlig i de nye veilederne for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. Dette innebærer særlig for skolens vedkommende at PP-tjenesten først tenkes inn når de kan dokumentere et grundig forarbeid, både i forhold til kartlegging og utprøving av tiltak. Denne styrkingen av skolens ansvar er i samsvar med de føringer som ligger for mer bruk av tilpasset opplæring og mindre bruk av spesialundervisning.

 

Henvisning

Henvisningsskjemaer ligger på PP-tjenestens hjemmesider

a) Henvisninger skal drøftes med PP-tjenesten før de sendes, gjerne i forbindelse med evaluering av igangsatte tiltak. Dette vil gjelde i de tilfeller det er skolen eller barnehagen selv som har initert henvisningen.

b) Foreldre kan selv henvise barna sine. Forut for slike henvisninger som kommer uten at skole eller barnehage er involvert, kan PPT kontaktes på telefon, mail eller ved personlig oppmøte. PP-tjenesten understreker likevel at et videre samarbeid som regel alltid vil involvere skole eller barnehage.

c) Studenter/voksne som ønsker utredning/attester kan fylle ut forenklet henvisningsskjema som også ligger under fanen skjema (SKJEMAET REVIDERES AUGUST 2023)

Ufullstendige henvisninger blir sendt i retur.

 

Saksgang PPT

Henvisning mottas, registreres og fordeles i kontormøte.

Bekreftelse på mottatt sak sendes ut og forhåndsvarsel sendes i saker der det er bedt om sakkyndig vurdering etter Opplæringslovens § 4a 1 og 2, § 5-1 og § 31.

Etter forvaltningsloven er vi pålagt å sende varsel til den som skal gjøre enkeltvedtak, dersom saken ikke kan ferdigstilles innen en måned. I forhåndsvarselet antydes hvorvidt eleven/barnet vil ha behov for spesialundervisning eller ikke.

Saksbehandler utnevnes og påbegynner saken. PP-tjenesten har en frist på 3 måneder til å ferdigstille en sak.

Det understrekes at rektor/virksomhetsleder skal gjøre enkeltvedtak også i saker der det ikke anbefales spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp.

Rektorene er også ansvarlige for å gjøre vedtak i saker der det er anbefalt logopedhjelp.

Innhold i utredning

  • Oppstartsmøte med foreldre/bruker
  • Samtaler med lærere, andre som besitter adekvat informasjon
  • Observasjoner;
  • a) Individperspektiv
  • b) systemperspektiv
  • Testing og kartlegginger
  • Sakkyndig vurdering skrives
  • Oppsummeringsmøte

Avhengig av sakens natur, vil innholdet i utredningen kunne variere noe.