Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Grue, Våler og Åsnes har felles PP-tjeneste - Solør PPT. Denne informasjonen er derfor relevant også for deg som bor i Grue og Våler.

I Åsnes er PPT en del av "Familiens hus" sammen med helsestasjonen og Solør barneverntjeneste.

Hos PP-tjenesten kan foreldre og andre søke råd i forhold som har med barns trivsel, tilpasning og opplæring å gjøre. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven. Foruten førskolebarn og grunnskoleelever, omfatter også tjenesten voksne som har rett til spesialundervisning.

PP-tjenesten skal bidra til at barn, ungdom og voksne med særskilte behov får opplæring i samsvar med evner og forutsetninger. PP-tjenesten skal i samarbeid med andre instanser i kommunen legge vekt på forebyggende arbeid blant barn og unge.

Solør PPT er en interkommunal tjeneste, med kontorsted Flisa. 

 

Noe av det PP-tjenesten jobber med:

Språk/talevansker, fagvansker, tidlige utviklingsforstyrrelser, funksjonshemminger av ulike slag, oppdragelsesspørsmål, klassemiljø, sosiale/emosjonelle problemer som mobbing, angst, uro og familieproblemer.

PP-tjenesten skal som kommunens sakkyndige instans vurdere behov for spesialpedagogiske tiltak og gi råd om organisering, innhold og omfang av tiltakene (Opplæringslovens § 4, § 5-1 og § barnehagelovens § 31 )

De som jobber ved PPT har jevnlig kontakt med skoler og barnehager i de to kommunene vi samarbeider med. Samtaler med pedagoger og foreldre er en viktig del av arbeidet vårt. PP-tjenestens målsetting er å gjøre skoler og barnehager selv bedre i stand til å ivareta barn med ulike behov.

Når barn/elever utredes av PPT for ulike vansker, brukes god tid på samtaler, observasjoner og utredninger. PP-tjenesten har også ansvar for elever ved Solør videregående skole.

Hvem som helst kan kontakte PP-tjenesten. Som oftest kontaktes vi gjennom skoler og barnehager, som vi har faste samarbeidsmøter med.

Solør PPTs kontorer ligger i lokalene til Familiens hus, Negardsvegen 1 på Flisa.