Samarbeid PP-tjeneste og barnehager

Solør PPT har ansvar for alle barnehager i Grue, Våler og Åsnes. Det er faste møter mellom barnehagene og PP-tjenestens kontaktperson. I de fleste tilfeller er også kontaktperson saksansvarlig for de saker som er henvist oss.  

Vi er opptatt av tidlig intervensjon i barnehagene, dette innebærer blant annet at PP-tjenesten må komme fortere på banen i forhold til barn det knytter seg undring eller bekymring rundt. Gjennom blant annet deltagelse i arbeid etter Kvello-modellen håper vi å rette fokus mot betydningen av tidlig innsats. Vi er ikke tilhengere av "vente-og-se"-holdninger.

 

Kontaktpersoner barnehage:

 

Barnehagene i Åsnes: Marte Flismyren og Heidi Monica Østgård

Barnehagene i Grue: Marte Christensen Holtet

Barnehagene i Våler: Ane Kartomten Øvergård

Utøvende spesialpedagog i barnehagene i Åsnes: Sigrun Skytteren

Logoped i barnehagene i Åsnes: Dusan Adamovic

 

 

Framskutt eller utsatt skolestart

PP-tjenesten er kommunens sakkyndige instans i saker der foreldre ønsker utsatt eller framskutt skolestart. Foreldre må i god tid før skolestart (oktober/november året før) henvise til PP-tjenesten for å få kartlagt og prøvd barnets forutsetninger. I slikt arbeid samarbeider PP-tjenesten også med barnehagen, dersom barnet går der, og med helsestasjon dersom barnet ikke går i barnehage. I tillegg observeres og testes barnet.

Sammen med vår anbefaling kan foreldre legge annen dokumentasjon, for eksempel fra lege eller spesialisthelsetjeneste. Søknaden sendes kommunalsjef for oppvekst som fatter begrunnet enkeltvedtak.

 

Henvisning ved behov for logopedhjelp

Det er utarbeidet eget skjema for henvisning om logopedhjelp. Etter en vurdering av vansker og behov, sender PP-tjenesten egen sakkyndig vurdering med anbefaling om slik hjelp. Det er fagkonsulent for barnehagene som gjør vedtak i saken.