Skolehelsetjenesten i barneskolen

Skolehelsetjenesten skal ha fokus på elevenes helse og trivsel i skolehverdagen, og elevenes psykiske, fysiske og sosiale arbeidsmiljø.

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste som er forankret i ”Lov om helsetjenesten” i kommunen og forskrift for skolehelsetjenesten.

Sammen med foreldre og lærere ønsker skolehelsetjenesten aktivt å arbeide for å fremme elevenes totale helse.

Personalet i skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut. Legen har det medisinsk faglige ansvaret. Hver skole har sin egen helsesykepleier med fast trefftid for elever, foreldre og lærere.

Henvendelser til skolelege og fysioterapeut går via helsesykepleier.

 

Vannprosjektet

I samarbeid med skolene, fysioterapi- og tannhelsetjenesten er det fokus på fysisk aktivitet, sunne måltider og vann, gjennomgående i alle klassetrinn.

 

Tverrfaglig samarbeid

Da helseproblem kan være sammensatte, vil helsepersonell ha behov for å samarbeide med andre faggrupper for at tiltakene skal bli best mulig for elevene. Skolen har skolehelseteam bestående av skole, skolehelsetjeneste, PP-tjeneste og barneverntjeneste.

 

I saker som angår enkeltelever vil det alltid bli innhentet samtykke fra foreldrene/ foresatte.

Andre samarbeidspartnere er:

Familiens fastlege

Psykiatrisk tjeneste

Barne- og familieteamet

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 

 

Når bør man ta kontakt med skolehelsesykepleier?

 

* ta tidlig kontakt med helsesykepleier ved tegn på mistrivsel, tristhet, isolasjon og tilbaketrekning eller andre adferdsendringer. Likeledes ved spørsmål om mobbing.

* ta kontakt ved spørsmål om syn og hørsel

* ta kontakt ved behov for råd og veiledning i forhold til barnet / eleven

* høyt skolefravær

 

På alle klassetrinnene vil elever som det meldes behov for få tilbud om samtale og oppfølging i skolehelsetjenesten.

 

ARBEIDSPROGRAM

Skolestart

Barna blir invitert til kontakt med skolehelsetjenesten det året de fyller 6 år. Lege og helsesykepleier har en samtale med eleven og foresatte om helsespørsmål og evt. behov for tilrettelegging i skolehverdagen.

Barnet gjennomgår en enkel undersøkelse hos legen, inkludert syn- og hørselstest, høydemåling og vekt. Det henvises til fysioterapeut etter behov.

 

1. klasse

Helsesykepleier har samtaler med klassestyrer.

 

2.klasse

Vaksine - kombinasjonsvaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

 

3. klasse

Vekt-/høydemåling. Evt. oppfølging av enkeltelever.

 

6. klasse

Undervisning i temaene pubertet og hygiene.

Vekt-/høydemåling med samtale.

Mesling- / kusma- og røde hunder-vaksine.

 

7. klasse

Evt. oppfølging av enkeltelever.

HPV-vaksine

 

 

Jara skole: Kjersti Gram Lindstad, tlf. 457 21 255 

Solør Montessori:  Hanne Salberg Libekk, tlf. 47974204 

Flisa Skole: Lise Kjersti Kjekshus/Thea Duenger Glåmstø, tlf. 90198568/47799158   

Sønsterud skole: Hanne Salberg Libekk, tlf. 47974204