Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten skal ha fokus på elevenes helse og trivsel i skolehverdagen, og elevenes psykiske, fysiske og sosiale arbeidsmiljø.

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen er en videreføring av tilbudet i barneskolen. Tjenesten er lovfestet gjennom Lov om helsetjenesten i kommunen og forskrift om skolehelsetjenesten.

Personalet i skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut. Legen har det medisinsk faglige ansvaret.

Skolen har sin egen helsesykepleier med fast trefftid for elever, foreldre og lærere. Henvendelser til skolelege og fysioterapeut går via helsesykepleier.

 

Vi ønsker et godt samarbeid med elever og foreldre, og vi oppfordrer til å ta kontakt ved behov. Vi har erfaring med at elevene i denne alderen tar mer ansvar for egen helse, og oppsøker oss i trefftiden.

 

Tverrfaglig samarbeid

Da helseproblem kan være sammensatte, vil helsepersonell ha behov for å samarbeide med andre faggrupper for at tiltakene skal bli best mulig for elevene.

 

Skolehelseteam

Skolen har skolehelseteam bestående av skole, skolehelsetjeneste,

PP-tjeneste og barneverntjeneste. I saker som angår enkeltelever vil det alltid bli innhentet samtykke fra foreldrene/ foresatte.

Andre samarbeidspartnere er;

 • Familiens fastlege
 • Psykiatrisk tjeneste
 • Barne- og familieteamet
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Ungdomskontakten.

Ungdomskontakten er organisert inn under forebyggende helsetjenester.

 

Når ta kontakt med skolehelsesykepleier?

 

 • ved tegn på mistrivsel, tristhet, isolasjon og tilbaketrekning eller andre adferdsendringer, ved spørsmål om mobbing.

 

 • ta kontakt ved spørsmål om syn, hørsel, vekst og utvikling.

 

 • høyt skolefravær.

 

 • ved behov for råd og veiledning i forhold til barnet / eleven.

 

 

Faste kontakter med skolehelsetjenesten er:

 

 • Trefftid:

Helsesykepleier er til stede på skolen hver tirsdag, torsdag og fredag + mandag fra kl. 11.35.

Ingen timebestilling.

Øvrig kontakt med skolehelsetjenesten etter avtale.

 

 • 8. klasse-trinnet.

Vannprosjekt.

Presentasjon av skolehelsetjenesten i alle 8. klassene og evt. på foreldremøter.

Skolehelsetjenesten tilbyr samtale med alle elever som begynner i 8. klasse.

     Faste samarbeidsmøter med kontaktlærerne på trinnet.

     Tilbud om samtalegrupper for elever med to hjem.

 

 • 9. klasse-trinnet.

     Fokus på fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen.

     Tilbud om samtalegrupper for elever med to hjem.

     Oppfølging og samarbeid vedrørende de av elevene som har behov.

 

 • 10. klasse-trinnet.

Difteri, stivkrampe og poliovaksine.

     I samarbeid med skolen bidrar til at elevene får undervisning i    

     seksualitet, samliv og prevensjon.      

     Oppfølging og samarbeid vedrørende de elevene som har behov.

Kontaktinfo

Lise Kjersti Kjekshus
Helsesykepleier
E-post
Mobil +90198568