Støttekontakttjeneste

Støttekontakt er en tjeneste som særlig skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Virksomhetens ansatte skal yte tjenester på en slik måte at

 • Mestring og mulighet for utvikling ivaretas
 • Ferdighetsnivået opprettholdes
 • Brukeren blir minst mulig avhengig av tjenestene, både i omfang og over tid
 • Brukeren behandles med respekt og har innflytelse på tjenestens innhold

 

Hvem kan få støttekontakt?

Mottakere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen.

Barn, unge, voksne og eldre som har behov for hjelp til å ha sosialt samvær og delta på aktiviteter.

 

Hva innebærer støttekontakt?

Åsnes har to typer støttekontakttjeneste:

 • I gruppe, dvs. at èn eller to støttekontakter driver en gruppe med 3-6 personer. 
 • Individuelt, dvs. at èn støttekontakt forholder seg til èn person. 

Tjenesten skal bidra til en meningsfull fritid.

 

Dette kan forventes av tjenesteyter:

 • Møter personen og dennes pårørende med respekt. 
 • Holder inngåtte avtaler.
 • Gir personen stor innflytelse på hvordan innvilgede timer brukes.
 • Utøve tjenesten etter gjeldende lover, retningslinjer og mål.
 • Støttekontakten kan søke om ledsagerbevis
 • Alle våre ansatte har taushetsplikt

 

Dette forventer vi av deg som tjenestemottaker:

 • Holde inngåtte avtaler.
 • Overholde timer og kjøring som blir tildelt i vedtaket.
 • Underskrive timelister til støttekontakten.
 • Du må selv dekke egne utgifter.
 • At du tar hånd om din egen økonomi.

 

Egenbetaling:

Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakttjeneste.

 

Politiattest:

Alle som  jobber som støttekontakt må fremlegge politiattest.

 

Søknad om støttekontakt:

Søknadsskjema finnes her

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Inntil 3 uker.

Det kan ta noe tid utover saksbehandlingstiden å skaffe støttekontakt.   

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med den ansvarlige for støttekontakttjenesten i kommunen.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven