Stafettlogg

En elektronisk plan og samhandlingsverktøy, for målrettet og koordinert tidlig innsats til barn og unge.

Lovgrunnlag: 

Kommunen har ansvar for tidlig oppdagelse av utsatte barn, unge og deres foreldre, og ansatte har ansvar for kunnskap og handling i arbeid med utsatte barn, unge og deres foreldre, iht. nasjonal faglig retningslinje «Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge». Tidlig innsats handler om å gi barn og familier hjelp når problemene er små, for å hindre at problemene vokser og blir store. 

Velferdstjenester har samarbeidsplikt i enkeltsaker når samarbeid er nødvendig for å gi barnet/ungdommen et helhetlig og samordnet tjenestetilbud iht. tjenestenes lovverk, og nasjonal veileder «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier». 

Hva er stafettlogg: 

En elektronisk plan og samhandlingsverktøy i arbeid med tidlig innsats til barn og unge, som skal 

 • sikre felles retning på ulike tjenesters innsats 
 • være et redskap for brukermedvirkning 
 • hindre oppfølgingsbrudd 

 

Stafettloggen skal fungere som en kortfattet oversikt over arbeidet rundt barnet/ungdommen, med 

 • målsettinger 
 • aktiviteter/tiltak tilknyttet målsettingene 
 • ansvarsfordeling og tidsfrister 
 • evaluering/vurdering av måloppnåelse. Utvikling noteres fortløpende i stafettloggen knyttet til aktivitetene/tiltakene, og kort referat blir skrevet i stafettloggen etter samarbeidsmøter. 
 • meldingssystem for enkel og sikker kommunikasjon. 

 

Stafettloggen erstatter ikke journal og fagsystemer i hver enkelt tjeneste, men er et supplement til disse for å sikre en god koordinering og samarbeid, for målrettede og helhetlige tjenester. De involverte fagpersonene dokumenterer i sin tjeneste at det er opprettet stafettlogg, og stafettloggen blir et supplement til journal i tjenesters fagsystem vedrørende tverrfaglig samarbeid. 

Når og hvordan får man stafettlogg: 

Barn og ungdom (0-18 år) som har hjelp eller tiltak fra en tjeneste, i tillegg til barnehage/skole, skal tilbys stafettlogg. 

Barnehage/skole skal bruke samtykkeskjema Samtykke til tverrfaglig samarbeid i møte med foresatte vedrørende uro og vansker knyttet til barn og ungdom. Hjelpetjenester skal også bruke dette samtykkeskjemaet i kontakt med foresatte/ungdom. Dette for å kartlegge hvilke tjenester familien har kontakt med, avklare hvilke tjenester man bør opprette samarbeid med, og tilby stafettlogg. Ansatt i barnehage/skole skal være stafettholder og koordinere samarbeidet, dersom ikke annet avtales. 

Velferdstjenester skal sørge for at barnet/ungdommens rett til medvirkning blir ivaretatt, at de og foresatte får gitt uttrykk for sine behov, ønsker og synspunkter når uro/problematikk, hjelpebehov og tiltak vurderes og evalueres. 

Hvordan fungerer det: 

På bakgrunn av samtykke fra foresatte og evt. ungdommen, til opprettelse av stafettlogg og hvem som skal delta i samarbeidet, oppretter stafettholder stafettlogg for barnet/ungdommen. Foresatte og evt. ungdommen (planeiere), samt kontaktpersoner som er involvert i arbeid med barnet/ungdommen i ulike tjenester (plandeltakere), gis tilgang til stafettloggen. Stafettloggen er en web-basert løsning, med sikker innlogging med ID-porten/MinID/BankID.

 

Juridiske formaliteter: 

Stafettloggen er dynamisk, og arkiveres jevnlig elektronisk, etter gjeldende regler. Når tverrfaglig samarbeid avsluttes, avsluttes/lukkes Stafettloggen. Samtykke til stafettlogg kan når som helst trekkes tilbake, og den elektroniske stafettloggen avsluttes/lukkes. Meld fra til stafettholder. Den elektroniske stafettloggen i Flyt Samspill, er utformet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, inkl. lov om behandling av personopplysninger. 

Andre ordninger og kriterier for samordning av tjenester: 

 • Har man behov for langvarige og koordinerte tjenester, to eller flere helse- og omsorgstjenester over tid, og/eller tiltak fra andre velferdstjenester, fyller man vilkårene for Individuell plan. Ta kontakt med KFF, Barneverntjenesten eller NAV dersom dette er aktuelt. 
 • Familier med barn/unge med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator og Individuell plan. Ta kontakt med admin. for barnekoordinator ved KFF dersom dette er aktuelt. 

Spørsmål og klage: 

 • Vi har ikke blitt tilbudt stafettlogg, men kvalifiserer for det.   
 • Stafettloggen blir ikke fulgt opp som forespeilet. 

 

Ta kontakt med systemansvarlig for Flyt samspill/lokal admin. for Stafettloggen i Åsnes kommune, via kommunens sentralbord.

 

Brosjyre for nedlasting (PDF, 546 kB)