Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes

Vedtatt av Åsnes kommunestyre 14.12.2015 i sak 128/15 med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) av 1977‐06‐10 nr.82.

§ 1 Formål
Formålet med denne forskrift er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for kjøring med snøscooter i fastsatte løyper.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøscooterløyper i Åsnes kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).

§ 3 Beskrivelse av trasé
Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper.

1: Losmyra – Velta.

1a: Start-/rasteplass med parkering: Losmyra  

1b: Rasteplass: Losåsen

1c: Start-/rasteplass med parkering: Sønsterud gård

1d: Start-/rasteplass med parkering: Dæsbekken Villmarkssenter

2: Velta – Riksgrense via Tysken/Gransjøberget, sørlig trasé

2a: Start-/rasteplass med parkering: Sandberg grendehus, Velta

2b: Start-/rasteplass med parkering: Tyskedammen

3: Velta – Riksgrense, via Vermundsjøen, nordlig trasé

3a: Start-/rasteplass med parkering: KNA Finnskogbanen

3b: Start-/rasteplass med parkering: Kafé Finnskog/Vermundsjøen grendehus

Løypene vises på kart tilhørende denne forskrift. Maksimal bredde på trasé er 4 meter.

§ 4 Mindre endring av løypetrasé
Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal hensyntas, endre løypetrasé i terrenget med maksimalt 50 meter til hver side av fastsatt trasé, dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker løypetrasé.

§ 5 Åpning og stenging av løypenettet
Det er ikke tillatt med kjøring i snøscooterløypene mellom kl. 22.00 – 07.00

Snøscooterkjøring er bare tillatt på snødekt mark. Kjøring tillates ikke etter 15.april.

Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Siden det er flere muligheter for start/parkering, kan man velge å holde kun deler av traséen åpen. Løypa kan også stenges ved ulovlig kjøring eller mislighold av grunneieravtaler.

§ 6 Merking
Før løypene kan tas i bruk det enkelte år, skal parkeringsplasser og løypetraséer være merket. Fartsgrenser iht. § 8 skal også merkes.

Merkingen skal godkjennes av kommunen og skal utføres i henhold til merkingen av løypene på svensk side. Snøscooterferdsel i disse løypene, etter denne forskrift, er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget og over vassdrag, og når Åsnes kommune har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen på kommunens hjemmeside. Kjøring utenfor de merkede løypene er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller inngrep i terrenget langs løypetraséen. Rydding av vegetasjon er tillatt, men skal kun skje i samråd med grunneier.

Midlertidige skilt og skilting i forbindelse med kryssing av veier skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 7 Universell utforming
Parkerings- og rasteplasser skal være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. For å bidra til at snøscooterbrukerne på en sikker måte skal kunne ta seg ut i snøscooterløypene skal det tilrettelegges for av- og pålasting av tilhenger samt parkeringsareal for biler og tilhengere på alle start- og rasteplasser.

§ 8 Fartsgrense
Maksimal fartsgrense er 70 km/t. For snøscooter med slede skal det ikke kjøres fortere enn 60 km/t uten passasjer og 40 km/t med passasjer. Farten skal tilpasses de lokale forhold.

I tettbygde strøk (med hus og/eller hytter), og der scooterløype går parallelt med skiløype, skal det skiltes tydelig med redusert fartsgrense 40 km/t. Ved kryssing av skiløyper og veg skal det skiltes tydelig med vikeplikt, full stopp (skilt nr. 204) og redusert fartsgrense 20 km/t.

Atkomstløypene i tilknytning til alle start- og rasteplasser skal ha fartsgrense 20 km/t. Der løypa går på privat veg og denne er brøytet i forbindelse med skogsdrift eller liknende skal fartsgrense være 30 km/t.

§ 9 Rasting
Rasting kan skje inntil 30m fra scooterløypa. Avkjøring fra løypa skal skje i rett linje. Kjøring langsetter løypa i 30‐metersavstand er ulovlig.

Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel.

§ 10 Sikkerhet
All kjøring skjer på eget ansvar og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.

Det er påbudt med hjelm for både fører og passasjer.

§ 11 Løypekort
Scooterløypene er åpne for alle.

Alle som skal benytte løypene til fornøyelseskjøring med snøscooter skal løse løypekort. Prissatser skal godkjennes av Åsnes kommune.

§ 12 Organisering og kontroll
Åsnes kommune er kontrollmyndighet.

Åsnes Finnskog IL (org.nr. 987 383 356), avdeling snøscooter er ansvarlig for all organisering: herunder merking og tilrettelegging av løyper og parkeringsplasser, salg og kontroll av løypekort, kontroll av snø- og førestatus i løypene og oppfølging av grunneieravtaler.

Tollkontroll skal foregå ved start- og rasteplassene ved Tyskedammen og Kafé Finnskog og det skal på disse lokalitetene skiltes med informasjon fra tollmyndigheten.

Politiet og/eller statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av motorferdselloven, samt denne forskrift blir overholdt.

§ 13 Straffeansvar og reaksjoner
Brudd på forskrift straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Åsnes kommune kan stenge løypa dersom det avdekkes brudd på bestemmelsene i denne forskrift.

§ 14 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks.