Bokettersyn og kontrollbesøk

Hvorfor kontroll?

Skatteoppkrever har som en av sine oppgaver å føre kontroll med at arbeidsgivere utfører de plikter de er pålagt i ligningslov, skattebetalingslov og folketrygdlov når det gjelder innberetning på lønns- og trekkoppgaver,  skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å påse og sikre at alle oppgavepliktige ytelser blir korrekt innberettet på lønns- og trekkoppgaver, samt at  skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

Kontrollene blir gjennomført ved bokettersyn eller andre kontrolltiltak overfor arbeidsgivere. Dersom kontrollen avdekker feil eller mangler, kan dette føre til endring av arbeidsgiveravgift og skatt.

I tillegg rettleder skatteoppkreverens kontrollører arbeidsgiverne i forbindelse med slike kontrolltiltak.

 

Rettigheter og plikter

 

Ved kontrollen skal kontrolløren:

•  Uoppfordret vise legitimasjon

•  Gi beskjed om hva formålet med besøket er og hjemmel for kontrollen

•  Orientere om opplysningsplikten og følgene av å ikke rette seg etter den

•  Orientere om rett til å klage på pålegg om kontroll

•  Orientere om rett til å ha med et vitne ved kontrollbesøk

 

Ved kontrollen skal arbeidsgiver/ arbeidsgivers representant:

•  Gi alle opplysninger og legge fram alle dokument av betydning for  kontrollen

•  Stille til disposisjon utstyr og programvare som har med regnskapssystemet og regnskapsmaterialet å gjøre

 

Kontrolløren avgjør hvilken periode kontrollen skal foretas for, begrenset til 10 år bakover i tid.

 

Den som får pålegg om å gi opplysninger eller legge fram dokument, kan klage over pålegget. En klage kan være skriftlig eller muntlig, og må settes fram straks når den som får pålegget er til stede og ellers innen 3 virkedager. Skatteoppkreveren kan ta klagen til følge, eller bringe den inn for skattekontoret til behandling.

Det gjøres også oppmerksom på at det er straffbart å ikke medvirke til  kontroll. 

Kontrolløren har taushetsplikt om alle opplysninger han/hun får kjennskap til under kontrollen.

Etter at kontrollen er ferdig, skrives det rapport. Arbeidsgiveren gis en frist på 14 dager til å svare på forhold som er tatt opp i rapporten.

Saksgang Skatteoppkrever vurderer om de forhold kontrolløren har tatt opp i rapporten skal føre til ileggelse av trekkansvar, solidaransvar, gebyr for for sent innleverte lønns- og trekk- oppgaver, nekte godskriving av manglende innbetalt trekk eller anmeldelse for brudd på aktuelle lover.

Rapporten sendes til skattekontor i aktuell region. Det er skattemyndighetene som har hjemmel til å endre grunnlaget for arbeidsgiveravgift og skatt. Skattekontoret vurderer om de forholdene som er tatt opp i rapporten skal føre til endring av arbeidsgiveravgift eller skatt for arbeidsgiver, eventuelt om det også skal gis bokføringspålegg. Det vurderes også om det skal ilegges tilleggsavgift/ tilleggsskatt. I tillegg vurderes det om opplysningene i rapporten skal føre til endring av ligning for aksjonærer/ ansatte.

 

Dersom kontrollen fører til endringer er saksgangen slik:

•  Skattekontoret utarbeider varsel om endring som sendes arbeidsgiver

•  Det sendes eget varsel for ev. forhold som angår aksjonærer/ansatte

•  Den som mottar et varsel om  endring, får mulighet til å gi tilbakemelding

•  Skattekontoret utarbeider vedtak

•  Den som mottar et vedtak har klageadgang på vedtaket

 

 

Mer info:


www.skatteetaten.no  - Skatteetatens internettsider
www.altinn.no  - Levere oppgaver elektronisk
www.spor-oss.no  - Om å starte og drive en bedrift 
www.lovdata.no  - Rettslig informasjonssystem


Skatteetaten har felles telefonnummer: 800 80 000