Offentlig drikkevann

Åsnes kommune har et vannbehandlingsanlegg som leverer ditt viktigste næringsmiddel – rent drikkevann. I praksis er du i kontakt med kommunens vannforsyning flere ganger daglig, blant annet når du tar deg et glass vann, en dusj eller er på toalettet.

Kommunen skal sikre levering av tilstrekkelige mengder rent vann fra kommunens vannforsyningssystem. Vannforsyningssystemet skal tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften.

Drikkevannet skal derfor være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Tjenesten gjelder forsyning av vann fram til forbrukeren.

Påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

 

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet.

Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel.

Hvis nødssituasjoner gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen vil vare.

 

Søkkediet er grunnvannskilde

Vannverket har en grunnvannskilde, Søkkediet, som hovedkilde. Vannet pumpes opp via borebrønner i løsmasser. Vannet tilsettes vannglass (Krystazil 40R2) for pH-korrigering og vedlikehold av ledningsnettet. Anlegget har klordosering som aktiveres ved behov for nødkloring ved forurensing av drikkevannet. Dette vil bli opplyst til abonnentene via SMS eller telefon.

Vannet som kommunen leverer har en hardhetsgrad på 0,90dH, og pH ligger på ca 7,5.

Det kan også bli sendt ut kokevarsel hvis det skulle være behov for det.

Mer informasjon vedrørende kokevarsel finner du på folkehelseinstituttet.no

 

Forsyningsområde

Åsnes kommunale vannverk forsyner Velta, Skalbukilen, Sønsterud, Kjellmyra, Flisa, Knappum, Arneberg, Hof og Kvisler. Pr. 2018 var 2400 abonnenter tilkoblet vannverket. Dette utgjør 5000 fastboende personer. Med dagens forbruk og lekkasjer leverer vannverket ca. 1500 m3 pr. døgn.

Ledningsnettet strekker seg fra Velta i øst og til Kvisler i vest. Vi har to lukkede høydebasseng/reservoar. Et basseng i Kjølaberget på ca. 1500 m3 og et i Tendøgutua på ca. 600m3. Total lengde på ledningsnettet er ca. 160 000 m, hovedsakelig bestående av PVC. Flere hundre kummer hører også til ledningsnettet.

Trykkøkningsstasjoner sikrer tilstrekkelig vanntrykk for øvre deler av Kjølen og Bashammeren boligområder.

 

Vannprøver

Kommunen gjør uttak av vannprøver på fem forskjellige steder spredt ute på det kommunale nettet. Dette gjøres hver 14. dag.

Kommunen har levering av vannprøver tirsdager i oddetallsuke.