Ny offentlig vannforsyning Åsnes vestside 2023

Den nye hovedvannledningen som er under bygging på Flisa vestside er godt i rute med tidsskjemaet og nærmer seg ferdigstillelse.

Etablering av kommunal drikkevannforsyning på Åsnes vestside - Klikk for stort bilde

Åsnes kommune vil med denne investeringen kunne tilby kommunalt vann fra Søkkediet til innbyggere i områdene Tørmoen, Sandmoen, Snålroa og Lauta (begge sider av fylkesvegen). Vi regner med at anlegget med etterarbeider og overtakelse kan gjøres tidlig høst, slik at tilknytning av nye abonnenter kan starte i september 2023.

 

Tilknytning før anlegget er ferdig:

Det vil dessverre ikke være mulig å foreta anboringer/påkoblinger til den nye hovedvannledningen før kommunen har testet, godkjent og overtatt prosjektet. Begrunnelsen er at det ved feil kan medføre at kommunen vil kunne miste reklamasjonsretten når det har blitt uført arbeider på ledningen før den er testet og godkjent. Konsekvensen kan samtidig bli en kostbar og tidkrevende feilsøkingsprosess som igjen vil forsinke driftsstart med vanntrykk.

 

Forslag til plassering av private stikkledninger fra hovedledning og frem til bolig:

Kommunen kan ikke ta på seg rollen/ansvaret å foreslå/prosjektere hvor den enkelte husholdning bør legge sin private stikkledning. Det er ikke alltid mulig å legge stikkledningen korteste veg frem til hovedvannledningen, grunnet ulike stedlige forhold og grunneierforhold. Her må den enkelte hjemmelshaver selv utrede hvilke muligheter som kan være mulige å få til og velge ønsket løsning. Rørlegger vil kunne være behjelpelig med å anbefale en hensiktsmessig trasé, men løsningen forutsetter alltid tillatelse fra grunneiere i forkant, der ledningen må krysse annen manns grunn. I noen tilfeller kan det også være kostnadsbesparende å utrede en felles stikkledning i samarbeid med naboer.

 

Kommunens ansvar:

* Finansiere, prosjektere og gjennomføre anlegget ned ny hovedledning.

* Behandle søknader om tilknytning fra nye abonnenter.

* Drift og vedlikehold av vannledningen samt å sikre at vannforsyningen og vannkvaliteten er i henhold til gjeldende krav.

 

Abonnentens ansvar:

Søke om tilknytning til kommunalt vann på fastsatt skjema. Søknaden skal signeres av abonnent (tiltakshaver) og godkjent foretak (rørlegger). Sammen med søknaden skal det legges ved et kart (i lesbar målestokk, f.eks. 1:1000) som viser hvor den private stikkledningen skal legges (mellom bolig og hovedvannledning) samt plassering av utvendig stoppekran.

Stoppekran og stikkledning fra boligens yttervegg og frem til hovedvannledningen er definert som privat ansvar. Anboringsklammen på hovedvannledningen er også en del av det private ansvaret.

Godkjent vannmåler med tilbakeslagsventil skal installeres. Åsnes kommune utreder muligheten for å ta i bruk selvavlesende vannmålere og vil komme tilbake med informasjon om det praktiske omkring dette når det er avklart.

Etablering av kommunal drikkevannforsyning på Åsnes vestside - Klikk for stort bilde