Innmålingsinstruks - Vann og avløp

Innmålingsinstruksen med vedlegg setter krav til hvordan innmåling av vann- og avløpsanlegg med tilhørende konstruksjoner skal utføres.

  • Innmålingsinstruksen gjelder alle kommunale og private vann- og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata.
  • Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med god nøyaktighet og informasjon for VA-anlegg som ligger i grunnen, sjø og vassdrag.
  • Instruksen må oppfylles før vann- og avløpsanlegg kan overtas.

 

“Innmålingsinstruks vann og avløp” setter krav til hvordan vann- og avløpsledninger med tilhørende konstruksjoner skal måles inn, og registreres i innmålingsfilen.

“Innmålingsinstruks Vedlegg A – Spesifikasjon innmålingsfil” presenterer tilgjengelige koder og oppsett for innmålingsfilen. Vedlegget er styrende for hvilke koder som skal benyttes i innmålingsfilen som leveres.

“Vedlegg B –  Veileder for innmåling av VA i Åsnes kommune” (PDF, 626 kB) er en veileder for det som gjelder lokalt i kommunen. Den viser også mal for kumkort som skal legges til som vedlegg på alle kommunale kummer, som en del av innmålingsdataene ved overlevering. Kumkort skal leveres i .xlsx- (XLSX, 81 kB) eller .pdf (PDF, 191 kB)-format.

Ledningsregistreringsforskriften skal sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.