Regler for bruk av kommunevåpen

 

§ 1 Definisjon

Åsnes kommunes våpen, godkjent ved Kgl.res. av 09. februar 2001 er:

a. Kommunevåpenet.
            I gull tre skrått nedvoksende svarte fløterhaker.

b. Kommuneflagget.
            I gult tre skrått nedvoksende svarte fløterhaker.

c. Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§ 2 Generelle bestemmelser om bruk.

a. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunen og kommunens administrasjoner og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

b. Ved sammenstilling med rikssymbolene (og fylkesvåpenet) har disse høyere rang enn kommunevåpenet. Ellers skal kommunevåpenet stå friest mulig, og ha plass øverst, forrest eller i midten i forhold til annet billedutstyr og /eller tekst.

c. Våpenet kan brukes av enhver til undervisning og belæring, samt til dekorasjon, under slike forhold at bruken ikke kan misoppfattes der hen at den representerer kommunal myndighet, institusjon eller tiltak. Tvilstilfelle avgjøres av formannskapet.

d. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt. Formannskapet kan i spesielle tilfelle dispensere fra denne bestemmelse. Når slik dispensasjon søkes, skal formannskapet samtidig sette krav til suvenirgjenstandenes kvalitet og våpenets gjengivelse.

e. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem eller lignende. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3 Bruk av våpenskjold.

a. Våpenskjold skal som hovedregel brukes med sine farger. Adgang til å fravike dette i visse tilfeller er fastsatt nedenfor. Og ellers kan formannskapet i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene om bruk av farger.

b. Samtlige kommunale institusjoner og administrasjoner skal bruke våpenskjoldet på brev, konvolutter, trykksaker og i annonser. Til denne bruk kan våpenskjoldet gjengis i sort/hvitt. Brukes våpenskjoldet som trykt dekorasjon på viktige dokumenter eller lignende skal det gjengis i sine farger. Formannskapet angir hvilke dokumenter som bør utstyres med våpenskjold.

c. Våpenskjoldet i farger kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Plassering, størrelse og utførelse fastsettes av formannskapet.

d. Våpenskjoldet kan brukes som dekor på kommunale representasjonsgaver. På gjenstander hvor våpenets farger vanskelig kan gjengis, kan reglene om farger fravikes.

e. Våpenskjoldet i farger kan etter formannskapets nærmere bestemmelse brukes til jakkemerker og lignende.


§ 4. Bruk av kommuneflagg.

a. Kommuneflagget brukes på kommunens administrasjonsbygg sammen med det norske flagg. Ellers kan det brukes på kommunale bygninger etter formannskapets bestemmelse. Det kan også av formannskapet tillates brukt ved flagging på offentlige plasser og lignende ved spesielle festdager, offentlige besøk, tilstelninger m.v.

b. Foreninger og organisasjoner kan få adgang til å heise kommuneflagget ved spesielle anledninger når formannskapet har gitt samtykke.


§ 5. Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.

a. Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

b. Til dekorativ bruk kan flagget utformes som hengende banner. I denne form kan det nyttes på flaggstenger langs gater og ved plasser, helst alternerende med det norske flagg. Det kan i denne form også henge loddrett på vegg. Bruk av våpenet som hengende banner bestemmes av formannskapet for hver enkelt anledning.

§ 6. Bruk av våpenet i segl og stempel

Seglet (stemplet) inneholder symbolet uten skjoldinnfatning, med omskriften "ORDFØREREN I ÅSNES KOMMUNE".  Symbolene skal gjengis i kontur (som segl i heldekk), for øvrig vises til godkjent tegning.  Fargen i stempelavtrykk skal være svart.
I ethvert skriv skal seglet kun brukes til avslutning  (danne bekreftende underskrift).

Vedkommende administrasjons stempel (segl) kan benyttes som eiermerke hvor dette måtte passe (for eksempel i bøker, på service og lignende)
 
Den kommunale administrasjon skal i størst mulig utstrekning bruke seglet som stempel på blanketter og lignende. Ved enkelte høytidlige dokumenter kan brukes oblatsegl (med hvit eller rød snor).

§ 7. Navnetrekk
Kommunens navn med våpenet har fått en spesiell utforming til bruk på trykksaker. Denne utformingen skal også brukes så langt det er mulig på bygninger, skilt, plaketter m.v.

§ 8. Bruk av våpenet og navnetrekk på trykksaker
Generelt skal våpenet stå øverst eller foran navnetrekk og annen tekst så fritt som mulig. Selve våpenet skal være dominerende i forhold til teksten og i alle sammenhenger gis en best mulig presentasjon.  Våpenet og navnetrekk skal reproduseres etter original fra kommunen, eller godkjent av denne.

Slitasje:
Klisjeer, flagg og annet materiell som blir slitt eller blekner skal fornyes før slitasjen blir utpreget.
 
§ 8. Våpenets utforming og utførelse

a. Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f. eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

b. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer, med riktige farger, former og proporsjoner.

c. Det tilligger formannskapet å påse at utforming og utførelse er korrekt, og at disse forskifter om bruk blir fulgt.

§ 9. Tillatelse til bruk
Våpenet er kommunens eiendom og bruk ut over foranstående regler bestemmes av rådmannen. 

Dette reglementet skal følge med ved alle tillatelser om bruk av våpen og navnetrekk.

 

 

 

Reglementet er vedtatt av Åsnes formannskap 18.05.2004.