Igangsetting av reguleringsarbeid − Riksveg 2 Flisa

Åsnes kommune gir med dette, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang med Områdereguleringsplan Flisa – riksveg 2, planID 2022004.

. - Klikk for stort bilde 

Planområdet omfatter sentrale områder på Flisa langs begge sider av Rv2. For plangrensa i nord er kommuneplanens forslag lagt til grunn. I øst avsluttes plangrensa rett vest for Flisa elv og mot vest Kjølabakken.  I sør er plangrensa lagt slik at bebyggelsen langs sørsiden av Rv 2 omfattes av planen. Planområdet er på totalt ca 542 dekar og markert i kartet med sort stiplet strek

Hensikten med planarbeidet er å følge opp kommunestyrets kommuneplanvedtak i 2019 om valg av framtidig trasé for Rv 2 gjennom Flisa samt behovet for sentrumsnære utbyggingsområder i løpet av kommuneplanperioden. I planarbeidet vil det bli fokusert på trafikksikkerhet, kollektivknutepunkt, utbyggingsbehov med vekt på fortetting og utnyttelse av eksisterende infrastruktur, særlig innen veg, vann og avløp samt klima og miljø.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Åsnes disponert som areal for offentlig eller privat tjenesteyting, boligbebyggelse, næringsbebyggelse, sentrumsformål, landbruksformål og hovedveger.

Planområdet er i 12 gjeldende reguleringsplaner regulert til boligbebyggelse, kontor, forretning, offentlige formål, private og offentlige veger, friområder mm.

Plan- og bygningsmyndighetene har vurdert det slik at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning utover den som er utarbeidet ifbm kommuneplanens arealdel, jfr plan- og bygningslovens § 4-2.

Planoppstart med utfyllende informasjon er også kunngjort på www.arealpaner.no

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere mfl vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller til post@asnes.kommune.no , innen 16.01.2023.

 

HER ER HØRINGSBREVET FOR PLANOPPSTARTEN (PDF, 591 kB)