Kommuneplanens arealdel er vedtatt

Planen for framtidig arealbruk av kommunen er gyldig fra 23. september 2019.

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK

Åsnes kommunestyre vedtok Kommuneplanens arealdel 2019 – 30 i møte 23.09.2019, sak 068/19. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye eller utvidelse av eksisterende tiltak, jfr Plan- og bygningslovens § 1-6

Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet har fremmet innsigelser til planen i forbindelse med framtidig riksvegløsning gjennom Flisa og planlagt bruk av dyrket mark til utbygging på Flisa.

Innsigelsene er ikke avklart, og de deler av planen som omfattes av dette blir sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig behandling.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. Plan- og bygningslovens §11-15.

Vedtaket kunngjøres i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15.

Plandokumentene er tilgjengelige her