Arealdel

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Planen gjelder fra 23. september 2019.

For å løse framtidas behov for en bærekraftig utvikling av areal og naturressurser skal kommunen ha en arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser, konsekvensutredninger og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet viser også hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Det er også utarbeidet temakart for naturrisiko.

Under "Hoveddokumenter og plankart" lenger ned på siden finnes plandokumentene i pdf-format.

Kommuneplankartet er også tilgjengelig digitalt fra kommunens planregister. 

Søk etter din eiendom med hjelp av adresse eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet.

 

Forrige plan var fra 1993

Mye har skjedd siden forrige kommuneplan ble vedtatt i 1993 med hensyn på lovverk, retningslinjer og forskrifter. Plan- og bygningsloven har hatt en stor revisjon i 2009, og samfunnsutviklingen har gått sin gang med skiftende regjeringer og kommunestyrer med ulike fokusområder. Sammen med en digital revolusjon vil dagens kommuneplan framstå ganske forskjellig fra den tidligere planen.

 

Rettsvirkning

Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel: Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for områder og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i Plan- og bygningslovens § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak med unntak av områder hvor overordnede sektormyndigheter har fremmet innsigelse.

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved foreståelsen av tiltak etter reglene i §§ 20-2 til 20-5.

 

Hoveddokumenter og plankart

Planprogram (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Konsekvens- / ROS-utredning (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 2 MB)

Plankart med innsigelsesområde Flisa (PDF, 6 MB)

Plankart hvor kommuneplanen ikke gjelder (markert som hvite områder) (PDF, 6 MB)

Temakart naturrisiko (hele kommunen) (PDF, 5 MB)

Sakspapirer Åsnes kommunestyre (PDF, 614 kB)

Kunngjøring Glåmdalen 31.10.2019 (PDF, 4 MB)