Send inn dine tanker om framtidas lokalsamfunn

Etter forrige ukes grenderådsmøter er det nå mulig å komme med direkte innspill om kommuneplanens samfunnsdel. 50 spørsmål ligger klare og venter på alle som vil bidra med tanker og refleksjoner om hvordan Åsnes-samfunnet kan tilpasse seg framtida.

Personer som deltar på møte - Klikk for stort bildeFra grenderådsmøtet på Bjørkheim 17. august.

I forrige uke ble det avholdt åpne grenderådsmøter ved Kafé Finnskog og Bjørkheim på Flisa. Der var det mulighet for å møte opp og komme med innspill og ønsker til den nye samfunnsdelen i kommuneplanen. Det ble to hyggelige kvelder med gode tilbakemeldinger. Fikk du ikke møtt disse kveldene, er det likevel mulig å bidra med innspill frem til 1. september 2023.

Du kan besvare spørsmålene under og komme med ønsker og meninger på e-post: post@asnes.kommune.no

Eller som brev til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. Merk brevet med «innspill kommuneplanens samfunnsdel».

Alle svar vil forbli anonyme.

Vi håper å høre fra deg. På forhånd takk for din besvarelse og innspill.

Personer som deltar på møte. - Klikk for stort bildeFra grenderådsmøtet på Kafé Finnskog 15. august.

​​​​

 

 

Helse 

1. Har du forslag til utvikling av tilbud i Åsnes som kan fremme helse i befolkningen generelt?

2. Har du forslag til aktiviteter i kommunen som kan bidra til å redusere ensomhet?

3. Hva gjør at du trives i Åsnes?

4. Vi blir flere eldre og færre arbeidsføre. Har du innspill til hvordan Åsnes kan løse utfordringen med færre ansatte pr pasient?

Åsnes-samfunnet

5. Hva mener du skal til for at flere velger å flytte til Åsnes?

6. Hva er bra med å bo i Åsnes?

7. Hva er mindre bra med å bo i Åsnes?

8. Hvordan ønsker du å bo?  

9. Vil du helst leie eller eie bolig?

10. Hva ønsker du gjøre på fritiden, og har du mulighet til det?

11. Finnes disse tilbudene i Åsnes?

12. Hva gjør at du føler tilhørighet til Åsnes, og at du ønsker å bo her?  

13. Opplever du trygghet i Åsnes-samfunnet?

Klima og miljø

14. Har du forslag til forbedring av avfallshåndtering? 

15. Hvordan kan vi redusere klimautslipp, forurensning og energiforbruket i vår kommune? 

16. Hvordan skal vi ta vare på naturen i Åsnes?

17. I hvilke saker skal hensynet til naturen veie tyngre enn økonomiske hensyn, arbeidsplasser, energibehov, osv? 

Landbruk

18. Har du forslag til hvordan Åsnes skal håndtere miljøkrav i landbruket?

19. Hvordan kan jord- og skogbruk videreutvikles? 

20. Hva bør gjøres med ubebodde landbrukseiendommer? 

Næringsliv

21. Hva trengs for å etablere bedrifter i Åsnes?  

22. Hva trengs for å beholde bedriftene? 

23. Hvilken type arbeidsplasser ser du behov for i fremtiden?

24. Hvordan kan kommunen bidra?  

Utdanning og arbeid

25. Hvordan kan vi sammen bidra til at ungdommene våre fullfører videregående skole?

26. Hva tenker du skal til for at flere skal ta fagutdanning eller høyere utdanning?

27. Hvordan kan kommunen bidra til at flere innbyggere deltar i arbeidslivet? 

Aldersvennlig samfunn

28. Hva skal til for at man kan bo trygt hjemme lengst mulig?

29. Hvordan kan samfunnet redusere ensomhet og isolasjon i befolkningen?

30. Hvordan kan samfunnet legge til rette for at eldre kan være aktive og deltagende?

31. Det blir mer nødvendig å planlegge for egen alderdom. Hvordan kan kommune og innbygger sammen planlegge for en god alderdom?

Samfunnssikkerhet og beredskap

32. Vet du om du bor i et område med flomfare eller annen naturfare? 

33. Vet du hvordan du skal forholde deg ved en krisesituasjon? 

34. Hvordan ønsker du å bli informert om eventuelle faresituasjoner? 

Tjenesteforsyning

35. Hvilke tjenester mener du kommunen kan tilby digitalt – og hva kan ikke løses på denne måten?

36. Har du inntrykk av at kommunen er tilstrekkelig forberedt på å tilrettelegge nødvendige tilbud for barn, unge og eldre? 

37. Hvilke tilbud er bra, og hvilke tilbud bør det satses mere på? 

Samskapingskommunen

38. På hvilke områder kunne samfunnet og kommuneorganisasjonen samskape bedre?

39. Har du inntrykk av at kommunen ønsker å lytte til innbyggernes meninger? 

40. I hvilke beslutningsprosesser ønsker du å kunne uttale deg? 

41. Hvordan ønsker du å bli involvert i prosessene? 

42. Er det tilstrekkelig åpenhet rundt beslutningene i dag? 

43. Hvordan kan kommunen bli bedre? 

Økonomi

44. Kommuneøkonomien er utfordrende. Hva bør prioriteres høyest og hva bør prioriteres lavere?

45. Hvordan kan kommunen informere bedre om sin økonomiske situasjon og prioriteringer? 

46. Hvordan bør kommunen informere om sine ansvarsområder og tilbud? 

47. Hvordan kan innbyggerne bidra med råd for å nå økonomiske mål? 

Interkommunalt samarbeid

48. Hva bør vi samarbeide med andre kommuner om? 

49. Skal Åsnes slå seg sammen med andre kommuner? 

Behov for utredninger

50. Bør det vurderes andre spørsmål eller problemstillinger? 

 

Les mer om kommuneplanens samfunnsdel