Forslag til endring av forskrift om snøscooterløyper og løypekart i Åsnes kommune - Offentlig ettersyn

Forslag til endring av "Forskrift om snøscooterløyper og løypekart i Åsnes kommune" ble vedtatt av formannskapet i møte 16.08.21, fsk-sak 020/21, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

Forslag til endring av løypekart omhandler i hovedtrekk tilrettelegging av nye snøscooterløyper i områdene Hollarberget, Skjeppåsen/Kjellmyra, Kjølaberget ned til Flisa sentrum, strekningen Losmyra til Færder, fra Lindstadvegen og nordover langs østsida av Flisa elv til Gravberget.

For utfyllende informasjon vises til løypekart.

Papirversjon av forslag til forskrift og løypekart med vedlegg kan sees på Åsnes folkebibliotek. 

Frist for kommentarer settes til fredag 8. oktober 2021.

Kommentarer sendes pr. post til: Åsnes kommune v/Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

eller pr e-post til:

post@asnes.kommune.no

 

Sakspapir Åsnes formannskap (PDF, 443 kB)

Konsekvensutredning for utvidelse av snøscooterled (PDF, 3 MB)

Formannskapets forslag til nye løyper (kart) (PDF, 2 MB)

Formannskapets forslag til ny forskrift (PDF, 321 kB)

Administrasjonens forslag til nye løyper (kart) (PDF, 3 MB)

Administrasjonens forslag til ny forskrift (PDF, 362 kB)

Miljødirektoratets veileder for kartlegging og verdsetting av friluftsområder (PDF, 2 MB)