Kommunal planstrategi 2020-2023 Åsnes kommune - Høring

Forslag til kommunal planstrategi er på høring til 16. desember. Den kommunale planstrategiens formål er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.

Klikk for stort bilde 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi.

Den kommunale planstrategiens formål er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.

En av hovedhensiktene med planstrategien er å sette fokus på at den skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Den kommunale planstrategien skal være et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å møte lokalsamfunnets behov.

Åsnes kommunestyre har i møte 26.10.2020 behandlet forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023. Forslag til planstrategi med vedlegg finnes lenger ned.

Frist for å komme med eventuelle merknader eller innspill er satt til 16.12.2020.

Innspill og merknader sendes: post@asnes.kommune.no eller Åsnes kommune, Postmottak, Rådhusgata 1, 2270 FLISA

 

Planstrategi 2020-2024 Høringsversjon (PDF, 2 MB)

Mulighets- og utfordringsnotet 2021-2024 - Sektor helse, omsorg og velferd (PDF, 759 kB)

Mulighets- og utfordringsnotat 2021–2024 - Kommunedirektørens stab og støtte (PDF, 883 kB)

Mulighets- og utfordringsnotat 2021-2024 - Sektor oppvekst (PDF, 576 kB)

Mulighets- og utfordringsnotat 2021-2024 - Sektor samfunnsutvikling (PDF, 699 kB)

Oversiktsdokument folkehelse Åsnes kommune 2020 (PDF, 5 MB)

Analyse av omstillingsbehov Telemarksforskning (PDF, 2 MB)