Varsel om oppstart av detaljregulering av Finnskogbanen

På vegne av Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 kjent igangsetting av planarbeid for Finnskogbanen (gnr/bnr: 6/9, 6/25 og deler av 87/1) i Åsnes kommune. 

Klikk for stort bilde 

Området er regulert til idrettsanlegg, LNFR-område og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone i kommuneplanen av 23.09.2019. Planområdet er på ca. 309,6 daa. 


Formål: Detaljregulering av eksisterende og mulig arealbruk for motorsport inkl. aktiviteter for barn og unge med fokus på opplæring/konkurranse og trafikksikkerhet.  
 
Deler av foreslått planområde er ikke i samsvar med kommuneplanen og utløser krav om konsekvensutredning (KU).  

Frist for kommentarer til oppstart av planarbeidet settes til 15. januar 2021.

Kommentarer sendes pr. post til


Arkitektbua AS
Størksvegen 2
2420 Trysil 

eller pr e-post til Arkitektbua as.firmapost@arkitektbua.no

 

Planprogram (PDF, 5 MB)

Planavgrensning / kart (PDF, 184 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 349 kB)

Oppstartsvarsel (PDF, 585 kB)

 

Klikk for stort bilde