Barn med spesielle behov

Målet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig støtte i utvikling og læring i for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp gis individuelt, i gruppe eller i avdelingen. Hjelpen kan også gis til barn som ikke har barnehageplass.

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Retten fremgår av barnehageloven §31

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Henvisning til PP- tjenesten gjøres i samarbeid med barnehagen. Når PP-tjenesten har gjort en sakkyndig vurdering vil kommunen fatte et vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

PPT skal også bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61