Standpunktkarakterer, eksamen og fraværsføring våren 2024

Her følger viktig informasjon om standpunktkarakterer og eksamen våren 2024.

Standpunktkarakterer og fraværsføring:

 • Standpunktkarakteren settes ut i fra kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet, LK20. Karakterskalaen går fra en til seks, der seks er beste karakter. Det gis tallkarakter i alle fag unntatt utdanningsvalg, hvor det gis deltatt/ikke-deltatt.
 • Elevene vurderes ut fra kompetansen de viser ved avslutningen av opplæringen. Om kompetansemål er avsluttet på et tidligere tidspunkt og ikke tas opp igjen denne våren vil dette telle med i vurderingen. Blant annet kan dette gjelde i samfunnsfag, KRLE og naturfag.
 • Elevene skal ha fått vurderingskriterier av faglærere i forkant slik at de vet hva de måles og vurderes på.  
 • Innsats, muntlig aktivitet og lekser teller med i den grad dette viser at kompetansemålene er nådd. 
 • Hvis det på grunn av stort fravær eller liten aktivitet i timene ikke er grunnlag for å sette en tallkarakter får eleven karakteren ikke vurderingsgrunnlag (IV). Denne karakteren teller med i opptaket til videregående skole som karakteren 0. Med andre ord vil dette få store konsekvenser for snittkarakteren. Det er elevens plikt, i samarbeid med skolen, å sørge for at læreren har et vurderingsgrunnlag. Er man i tvil om det er vurderingsgrunnlag i alle fag bør man snarest ta kontakt med kontaktlærer eller faglærer for å avklare dette!
 • Standpunktkarakterene deles ut TIRSDAG 4. JUNI. Fastsetting av standpunktkarakterer regnes som et enkeltvedtak. Dette har man derfor klagerett på.

 

Hvis man mener at det har skjedd feil i karaktersettingen skal eleven straks ta kontakt med sin faglærer. Man har da krav på å få en begrunnelse for karakteren som er satt. Denne bør være skriftlig. Hvis man etter begrunnelsen fortsatt mener at det har skjedd en feil har eleven/foresatte 10 dager på seg til å formulere en eventuell skriftlig klage på karakteren. Man kan klage på alle standpunktkarakterer, inkludert karakterene i orden og oppførsel. Dette skal skje skriftlig til rektor senest i løpet av FREDAG 14. JUNI. 

Rektor sender klagen til statsforvalteren i Innlandet. Alt dette skal skje innenfor 10 dager, med innlagt stopp for faglærers vurdering. Statsforvalteren gir normalt svar på klagen i løpet av sommerferien, så tidlig som mulig. Statsforvalteren gir bare svar på om faglærers begrunnelse er etter lover og forskrifter, ikke hvorvidt karakteren er korrekt i forhold til elevens nivå. Hvis det reises tvil om gjeldende regler for karaktersetting er overholdt, opphever statsforvalteren vedtaket om standpunktkarakteren og sender saken tilbake til skolen for ny vurdering. 

Rektor og faglærer foretar sammen en ny vurdering, og rektor setter endelig karakter. Det kan altså skje at statsforvalteren gir medhold i klagen, men at rektor allikevel opprettholder karakteren satt av faglærer. Endelig karakter kan ikke påklages. Man må være klar over at karakteren også kan settes ned av rektor etter en klage.

 • Endelig vitnemål vil deles ut på en formell avslutningsseremoni TORSDAG 20. JUNI KL. 18:00 i Rådhuskinoen kulturhus. Etter seremonien er det servering for foresatte i skolens kantine, mens elevene møtes for siste gang i sine klasserom. Egen invitasjon kommer til dette. 
 • Alt av fravær fra alle tre årene på ungdomsskolen skal i utgangspunktet føres opp på vitnemålet, jmf. forskrift til opplæringslovens § 3-41. Grunnet endrede regler under koronaårene er ikke sykefravær fra 8. klasse ført opp. I 9. klasse og nå i 10. klasse har normale regler vært gjeninnført. Foresatte kan søke om å få slette deler av fraværet. Fravær som skyldes permisjon innvilget av rektor kan søkes fjernet fra første dag. Sykefravær kan søkes fjernet fra dag nummer fire når fraværet er sammenhengende. Ikke noe annet fravær kan slettes fra vitnemålet, men foresatte kan be om et vedlegg til vitnemålet der et høyt fravær forklares. Dette kan for eksempel være hyppige timer hos reguleringstannlege eller dagbehandling innen helsesektoren. Søknad om vedlegg til vitnemålet og/eller søknader om sletting av fravær fra vitnemålet må stiles skriftlig til rektor i løpet av FREDAG 10. MAI. 

 

 

Informasjon om skriftlig eksamen:

 • Skriftlig eksamen kan gis i fagene norsk, matematikk eller engelsk. I norsk er det to eksamensdager, én for sidemål og én for hovedmål. Elever med fritak for vurdering med karakter i sidemål, har kun en eksamensdag. I matematikk og engelsk er det kun én eksamensdag. 
 • Kunngjøring av hvilket fag man kommer opp i til skriftlig eksamen skjer TIRSDAG 7. mai kl. 09:00. Dette skjer i gymsalen på skolen.
 • Eksamen i engelsk er TIRSDAG 14. MAI. Mandag 13. mai kl. 09:00 får man tilgang til et digitalt forberedelseshefte med et tema som følger oppgavene på eksamensdagen. Man må møte på skolen for å forberede seg sammen med faglærer i skoletiden. Det er grunnet langhelg kun to skoledager mellom kunngjøring av eksamen og utdeling av forberedelseshefte. Det er derfor viktig at man i tillegg forbereder seg hjemme, f. eks. ved å se engelske TV-program og lese engelsk litteratur. Eksamen består av flere deler der man måler kompetanse både i lese- og lytteforståelse og tekstproduksjon. 
 • Eksamen i norsk hovedmål er ONSDAG 15. MAI og eksamen i norsk sidemål er TORSDAG 16. MAI Tirsdag 14. mai klokken 09:00 får man tilgang til et digitalt forberedelseshefte med et tema som følger senere gitte oppgaver begge skrivedagene. Man må møte på skolen for å forberede seg sammen med faglærer i skoletiden. I tillegg må man også forberede seg hjemme. Eksamen består av tre deler. En oppgave går på tekstforståelse, de to andre er oppgaver der man må skrive lengre tekster selv ut fra mer åpne oppgaver. 
 • Eksamen i matematikk er TIRSDAG 21. MAI.  Man må møte på skolen for å forberede seg sammen med faglærere i dagene før eksamen. I tillegg er det svært viktig at man forbereder seg grundig hjemme på egenhånd. Elevene får testet sine kunnskaper fra alle hovedområder i faget. Eksamen er todelt; en første del uten hjelpemidler og en del to med hjelpemidler som man får utdelt når del en leveres inn senest kl. 10:00. Noen oppgaver må gjøres ved hjelp av regneark (Excel) og digitalt graftegnerprogram (Geogebra) på PC. I faget matematikk er det ikke noe forberedelseshefte. I stedet må elevene regne oppgaver fra alle deler av pensum. Det anbefales at man ser på eksamen gitt de siste to år da oppgavene liker på hverandre. Det er svært viktig at man jobber godt i timene før eksamen! Her er det også mulig å ta langhelg i bruk.
 • På eksamen er alle ikke-kommuniserende hjelpemidler tillatt. Det betyr at elevene kan ha med seg lærebøker, kladdebøker, ordbøker, forberedelsesmateriell, minnepenner osv. Liste over nyttige hjelpemidler gis av faglærer i forkant av eksamen. Eleven er selv ansvarlig for å ha med seg det utstyret man trenger på eksamensdagen. 
 • I tillegg til hjelpemidlene ovenfor har også elevene tilgang til digitale hjelpemidler som ikke kommuniserer. Det er av skoleeier utarbeidet egen liste med hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Alle andre nettkilder er sperret for bruk under hele eksamen. Dette er bestemt på nasjonalt nivå grunnet nye hjelpemidler som har dukket opp og som kan innby til juks.
 • Blir man tatt for juks, eller forsøk på juks, vil man i tillegg til å miste eksamenskarakteren også miste karakteren man har til standpunkt i faget! Det er derfor svært viktig at man er klar over hvilke regler som gjelder. Disse vil bli kunngjort for elevene i god tid før eksamen og gjentatt på selve eksamensdagen av rektor. Spør hvis man er i tvil om noe!
 • På skriftlig eksamen i norsk og engelsk MÅ eleven angi kildene som er benyttet i forberedelsestiden til slutt i besvarelsen sin. Det er viktig at man oppgir alle kilder man bruker (lærebøker, oppslagsverk, aviser, nettsteder osv.). Hvis man refererer til ting uten at man har angitt kilder kan dette bli bedømt som juks.
 • Eksamenskarakteren kommer i tillegg til standpunktkarakterer og regnes som en selvstendig karakter. Denne kunngjøres ved oppslag (anonymisert på kandidatnummer) på skolen tirsdag 18. juni på ettermiddag/kveld. Karakteren vil også framkomme på vitnemålet som deles ut torsdag 20. juni. 
 • Skriftlig eksamen varer i fem timer, fra kl. 09:00 – 14:00. Oppmøte minimum en halv time før dette. Elever med dysleksi, pollenallergi, o.l. kan ha krav på utvidet tid eller annen tilrettelegging på skriftlig eksamen. Skriftlig søknad om dette må sendes rektor innen FREDAG 10. MAI. Ved dysleksi og andre lærevansker er det tilstrekkelig å henvise til utredning som ligger i elevmappen, mens det ved medisinske årsaker som ikke allerede er dokumentert for skolen må det vedlegges en legeerklæring av nyere dato. 

 

 

Informasjon om muntlig eksamen:

 • Til muntlig eksamen kan elevene komme opp i ett av fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE og tilvalgsfag (spansk, tysk, engelsk eller matematikk).
 • Muntlig eksamen finner sted FREDAG 14. JUNI. Det er et mål at alle elever kommer opp til muntlig eksamen, men dette avhenger av nok sensortilgang i regionen.  
 • Kunngjøring av hvilket fag man kommer opp i til muntlig eksamen skjer ONSDAG 12. JUNI KL. 09:00. Dette skjer i skolens gymsal. Umiddelbart etter kunngjøringen går man sammen med faglærer for en kort samtale om faget man har kommet opp i. I fagene matematikk og naturfag skal man ha en muntlig praktisk eksamen. Her får man i tillegg til faget vite hvilket tema man skal forberede spesielt. Som del av denne må man planlegge en praktisk øvelse. I de øvrige fagene har man en ordinær muntlig eksamen. Her får man IKKE vite hvilket emne man skal ha eksamen før 24 timer før selve eksamen, altså på torsdag 13. juni. Det betyr at elevene må bruke den første dagen til å forberede seg i hele faget. På selve eksamensdagen kan det bli stilt spørsmål fra hele pensum.
 • TORSDAG 13. JUNI KL. 09.00 får de som har ordinær muntlig eksamen kunngjort et tema som man forbereder seg spesielt til. Temaet er bredt og eleven bør vise både dybdekunnskap og breddekunnskap under eksaminasjonen. Elevene til både ordinær muntlig eksamen og til muntlig praktisk eksamen vil i løpet av denne dagen få tilbud om veiledning av faglærer. Etter veiledningen er det viktig at eleven fortsetter sine individuelle forberedelser til eksamen utover ettermiddagen. 
 • Eksamen bygger på kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet LK20. Elevene vil få tips om hva som vektlegges innenfor de ulike fagene og hva som er lurt å forberede seg på. 
 • På eksamen er det en ekstern sensor fra en annen skole i Kongsvingerregionen i tillegg til faglæreren til eleven her på skolen. Det er ofte faglæreren som styrer eksamen. Selv om det er faglærer som styrer samtalen, er sensor mer eller mindre aktiv i eksaminasjonen, og det er sensor som har siste ord ved karakterfastsettelsen. 
 • For mer utførlig informasjon om gjennomføringen av selve eksamen henvises det til «Rutiner og forskrifter til lokalt gitt eksamen Kongsvingerregionen». Disse retningslinjene ligger på skolens hjemmeside og blir delt ut på papir via ranselpost i forkant av muntlig eksamen. Elevene har også gjennomgått dette på skolen.
 • Dersom sensorene er uenige eller usikre på karakteren, kan eleven kalles inn på nytt til ekstra spørsmål. Karakteren skal settes og kunngjøres til eleven rett etter gjennomført eksamen.
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden til eksamen. Inne på selve eksamen kan elevene ha med seg sine egne notater, konkreter og andre hjelpemidler. Det er svært viktig å minne om at høytlesning IKKE er et kompetansemål og at man derfor IKKE må ta med seg et ferdig skrevet manuskript inn til eksamen. Da vil man bli vurdert til lav eller ingen kompetanse. I stedet bør man ha notater i stikkordsform der man SNAKKER om temaet i stedet for å lese opp dette. Man må vise at dette er noe man kan og forstår. Hvis man bruker digitale hjelpemidler må man også huske på at man benytter korte stikkord og heller satser på bilder og illustrasjoner. Man kan velge å lage en presentasjon av temaet sitt, men dette er frivillig. Denne kan vare i maksimalt 1/3 av eksamenstiden. Resten av tiden  skal brukes til en samtale om temaet og utdypende spørsmål. Her vil det komme spørsmål fra det eleven har snakket om, men også fra tilstøtende temaer som sensor mener det er aktuelt å trekke inn. Det er på bakgrunn av denne samtalen at karakteren settes. I fagene matematikk og naturfag skal man altså ha en muntlig praktisk eksamen. Her er eksamenstiden inntil 45 minutter. I de andre fagene skal man ha en ordinær muntlig eksamen. Her er eksamenstiden inntil 30 minutter.
 • Det er ikke anledning til å klage på karakteren gitt ved muntlig eksamen. Den eneste klagemuligheten her er dersom det har foregått brudd på reglene for gjennomføring av selve eksamen. 
 • Karakteren som gis til muntlig eksamen teller som en selvstendig karakter på vitnemålet. Denne kunngjøres som sagt samme dag som muntlig eksamen gjennomføres. 


Dersom eleven blir syk på eksamen eller i forberedelsestiden, må det framlegges legeattest. Det er ikke tilstrekkelig med melding fra foresatte. Det gis heller ikke permisjon i eksamensperioden. 

Punktene over er satt opp med utgangspunkt i Opplæringsloven og forskrift til denne. Spesielt er kapitel 3 i forskriften vektlagt.

Er det ytterligere spørsmål til disse viktige temaene må dere ikke nøle med å ta kontakt med skolen, enten med kontaktlærer eller rektor. Jeg vil ønske alle lykke til i den viktige forberedelsestiden, og ikke minst lykke til på de viktige eksamensdagene som kommer i mai og juni 2024! Det er nå vi virkelig skal gi ALT!

 

 

Oppsummert tidsplan med viktige datoer

Tidsplan eksamen Åsnes ungdomsskole våren 2024
Dato Hendelse
07.05.24 Eksamensperioden starter med kunngjøring av eksamensfag til skriftlig eksamen
10.05.24 Frist for å søke om utvidet tid og tilrettelegging på eksamen
10.05.24 Frist for å søke om fjerning av fravær fra vitnemålet
10.05.24 Frist for å søke om vedlegg til vitnemålet
14.05.24 Eksamen i engelsk med start kl. 09.00. Oppmøte senest 08.30. Eksamenslokale er gymsalen.
15.05.24 Eksamen i norsk hovedmål med start kl. 09.00. Oppmøte senest 08.30. Eksamenslokale er gymsalen.
16.05.24 Eksamen i norsk sidemål med start kl. 09:00. Oppmøte senest kl. 08:30. Eksamenslokale er gymsalen.
21.05.24 Eksamen i matematikk med start kl. 09:00. Oppmøte senest 08:30. Eksamenslokale er gymsalen.
04.06.24 Utdeling av standpunktkarakterer. Klagefrist på karakterene er 10 dager.
12.06.24 Kunngjøring av fag til muntlig eksamen kl. 09:00. Sted er gymsalen.
13.06.23 Muntlig eksamen. Gjennomføres i ulike klasserom. Eksamen varer i 30 minutter/45 minutter etter oppsatt tidsplan.
20.06.24 Vitnemålsutdeling kl. 18:00 i Rådhuskinoen kulturhus.