Avlastning for foresatte med særlig tyngende arbeidsoppgaver

Familie/foresatte skal oppleve avlastning fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

Barn og unge skal oppleve et trygt tjenestetilbud.

Hvem kan få avlastning ?

Mottakere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen.

Avlastning er beregnet på personer/familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 

Hva innebærer avlastning?

Formålet med avlastningen er å avlaste omsorgsyter. 

Avlastning kan gis

 • i privat hjem (enkeltvis) 
 • i kommunal avlastningsbolig.  I kommunal bolig gis avlastning oftest i gruppe, men det kan også gis enkeltvis.

                

Dette kan forventes av tjenesteyter:

 • Trygghet for barnet/ungdommen under oppholdet.
 • Aktiviteter både inne og ute, tilpasset alder og funksjonsnivå.
 • Forhåndsinformasjon om aktuelle aktiviteter under avlastningsoppholdet.
 • Informasjon etter oppholdet om hvordan det har forløpt. 
 • Kontakt under oppholdet om det skjer endringer eller uforutsette hendelser som foresatt/omsorgsyter bør få rask beskjed om.
 • Alle ansatte har taushetsplikt.
 • Avlastningsboligen er stengt to uker om sommeren, helligdager og jul- og påske.

 

Dette forventer vi av deg som mottar tjenester:

 • Bringe og hente barnet/ungdommen etter avtale, og gi viktig informasjon som har betydning for avlastningen generelt og det enkelte opphold
 • Barnet/ ungdommen må ha med seg utstyr og klær tilpasset vær og aktiviteter, samt lommepenger etter behov. Alle klær skal være merket med navn.
 • Ingen form for rusmidler er tillatt under oppholdet.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller snuse under oppholdet.
 • Barnet / ungdommen må forholde seg til felles regler
 • Oppdatert medisinkort til hvert opphold, dette skal være gjort av lege.
 • Gi beskjed om telefonnummer en kan treffes på, samt evt. annen kontaktperson, hvis dette avviker fra det vanlige  
 • Ved privat avlastning er foresatte ansvarlig for forsikring om barnet/ungdommen skulle forvolde skade.  

 

Egenbetaling:

Det er ingen egenbetaling ved avlastning. 

Politiattest:

Alle som arbeider i avlastningstjenesten må framlegge politiattest. 

Søknad om avlastning:

Søknadsskjema finnes her. 

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Inntil 3 uker.

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med leder ved boligen om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, nr. 6 bokstav d.

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommune blant annet tilby følgende:

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: d. avlastningstiltak

Bestemmelsen er en videreføring av sosialtjenesteloven § 4-2b. Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlig samfunnsaktiviteter.

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven