Avlastning for foresatte med særlig tyngende arbeidsoppgaver

Avlastning kan gis til personer som har daglig omsorg for barn eller ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Tjenestens formål:

Avlastning skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig. Formålet er videre å:

 • hindre overbelastning hos omsorgsyter 
 • gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie 
 • opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk
 • gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

 

Søknad:

Tjenesten kan innvilges på bakgrunn av skriftlig søknad. Skjema finnes nederst på siden. Både omsorgsyter og barnet/ungdommen kan søke. Søknaden bør inneholde detaljert beskrivelse av behovene og opplysninger om:

 • på hvilken måte omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • du er hjemmeværende med barnet eller ungdommen
 • barnet eller ungdommen har andre dagtilbud
 • det er andre barn i familien
 • du er alene om omsorgen

 

Søknad om avlastning:

Søknadsskjema finnes her. 

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Informasjon om tjenesten:

 • Vi lager sammen med barnet/ungdommen/pårørende en tidfestet plan for avlastningen.
 • Mat og drikke er en del av tjenesten, men personlige eiendeler, klær og hygieneartikler må tas med
 • Normalt gis ikke avlastning på røde dager eller i fellesferien. Dersom innvilget og planlagt avlastning faller bort grunnet helligdager eller ferie – og det foreligger behov for erstatning – kan du ta kontakt med tjenesteleder som sammen med dere vil finne løsning
 • Ved sykdom bør barnet/ ungdommen ikke komme til avlastningsboligen. Individuelle vurderinger kan gjøres
 • Ved ønske om endring av innvilget avlastning, må det foreligge en skriftlig søknad senest 2 måneder før ønsket endring. Slik søknad sendes tjenesteleder
 • Ved ytterligere behov for avlastning utover vedtak, rettes henvendelsen til Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

 

Lover:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (Kommunens ansvar overfor pårørende)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 (Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver)