Kriseteam

Psykososialt kriseteam er et kommunalt tverrfaglig team som aktiveres ved kriser, der hvor ordinært tjenesteapparat ikke strekker til.  Dette er en tverrfaglig sammensatt faggruppe bestående av personer med krise-kompetanse, som bistår i tidlig innsats med psykososial oppfølging av rammede enkeltpersoner, familier og grupper (skoler, barnehager etc.) i lokalsamfunnet.

 

Psykososialt kriseteam medvirker til at de rammede får tilbud om forsvarlig oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet. Medlemmer av psykososialt kriseteam kan også veilede og bistå personell i andre kommunale tjenesteområder som har oppgaver innenfor psykososial oppfølging.

 

Psykososialt kriseteam i Åsnes kommune er organisert under kommunens kriseledelse v/rådmannen. Lederansvaret ligger hos Virksomhetsleder for helse og familie, og gruppen har en koordinator som tar seg av den praktiske organiseringen.

 

Psykososialt kriseteam er organisert på to plan. En gruppe som jobber tverrfaglig systemrettet, og en operativ gruppe som reiser ut ved behov. Psykososial beredskapsgruppe kan aktiveres av følgende instanser; Lege/Legevakt, Politi, Prest, Ambulanse og Brann/redning.