Åsnes kommuneskoger KF

Sluttavvirkning i Tyskeberget 2018.
 
Åsnes kommuneskoger KF forvalter og drifter Åsnes kommunes skogeiendommer, som består av i alt 56.754 dekar beliggende i Åsnes kommune. Av dette er vel 50.000 dekar produktive arealer.

Eiendommen er fordelt på ulike teiger på østsiden av Glomma og mot svenskegrensen.

De største sammenhengende enheter ligger i Sævsjøberget, Haukåsen, Sebuberget, Eftasberget, Tyskeberget, Sørsåsen, Rotberget og Trangen/Losåsen/ Buttaråsen.

Enkelt-teiger ved Risbekken, Flobergsætra og Grønholen. Mindre teiger ved Baksjøen, Hof-Åsa, Brattåsen, Austadberget og Gjesåsberget.

   

Selskapet har kontorer i Kaffegata 13 på Flisa.

Den daglige driften ledes av daglig leder Simon Andersson Støa. 

Åsnes Kommuneskoger KF ble vedtatt opprettet i Åsnes kommunestyre 24. juni 2013.
Åsnes kommune er eneeier av selskapet.

Åsnes kommuneskoger KF har vært i operativ drift fra 1.1.2014
Enheten er registrert i offentlige registre pr. 24.3.2014

 

Årsrapport 2021 (PDF, 710 kB)

 

Langtidsplan vedtatt 2019 (PDF, 2 MB)

 

Veger
Kommuneskogen er deltager i rundt 60 veger tilknyttet skogeiendommene. Samlet sett har vi omtrent 69.000 ansvarsmeter.
Kynndalsvegene og vegnettet i Sørsåsen og Rotberget er organiserte i egne SA. I Tyskeberget er vi med i Øvre Tyskeberget Veger SA.

 

Skogshusvær/koier
I Åsnes kommuneskoger er det i alt 17 koieanlegg/skoghusvær. Disse er ikke lenger i bruk i forbindelse med ordinært skogbruk, men noen leies ut i forbindelse med jakt og friluftsliv.

 

Furuskog Flobergsætra

 

Jakt

Åsnes Kommuneskoger KF leier ut jaktterreng gjennom ulike avtaler for elgjakt, rådyrjakt og småviltjakt på kommuneskogens areal. Vanligvis leies terrengene ut med 3 års avtaler. Vi skal ha en mer grundig gjennomgang av dette som forventes klart i løpet av inneværende år, og nye tildelinger avklares før 1. mai 2023. Det vil da bli foretatt ny utlysning i januar 2023. 

 

Verneplaner
Det ble i 2014 fremmet tilbud til Staten om frivillig vern av skog. Aktuelle områder er i Sævsjøberget og toppen av Tyskeberget. Stortinget har vedtatt 10 % vern.

I oktober 2018 ble det inngått avtale om frivillig vern av samlet 1593 dekar i Brenninga i Sævsjøberget. Av dette var 1100 da produktivt, 290 da myr/tjern  og 203 da MIS-område.

Frivillig verning av Brenninga ble endelig vedtatt i statsråd sommeren 2019.

 

Styret

Styret har i 2021 bestått av:
Jo Inge Breisjøberget (leder), Frank Bjørneseth (nestleder), Tonje Jakobsen Lillemo, Svein Olav Sjølli og Ørjan Bue (styremedlemmer).
 

 

Tømmerlunne Storlundbenken

Kontaktinfo

Simon Andersson Støa
E-post
Telefon 994 98 472