Åsnes kommuneskoger KF

Sluttavvirkning i Tyskeberget 2018.
 
Åsnes kommuneskoger KF forvalter og drifter Åsnes kommunes skogeiendommer, som består av i alt 56.754 dekar beliggende i Åsnes kommune. Av dette er vel 50.000 dekar produktive arealer.

Eiendommen er fordelt på ulike teiger på østsiden av Glomma og mot svenskegrensen.

De største sammenhengende enheter ligger i Sævsjøberget, Haukåsen, Sebuberget, Eftasberget, Tyskeberget, Sørsåsen, Rotberget og Trangen/Losåsen/ Buttaråsen.

Enkelt-teiger ved Risbekken, Flobergsætra og Grønholen. Mindre teiger ved Baksjøen, Hof-Åsa, Brattåsen, Austadberget og Gjesåsberget.

   

Selskapet har kontorer i Kaffegata 13 på Flisa.

Den daglige driften ledes av daglig leder Simon Andersson Støa. 

Åsnes Kommuneskoger KF ble vedtatt opprettet i Åsnes kommunestyre 24. juni 2013.
Åsnes kommune er eneeier av selskapet.

Åsnes kommuneskoger KF har vært i operativ drift fra 1.1.2014
Enheten er registrert i offentlige registre pr. 24.3.2014

 

Årsrapport 2021 (PDF, 710 kB)

 

Langtidsplan vedtatt 2019 (PDF, 2 MB)

 

Veger

Kommuneskogen er deltager i rundt 60 veger tilknyttet skogeiendommene. Samlet sett har vi omtrent 69.000 ansvarsmeter.
Kynndalsvegene og vegnettet i Sørsåsen og Rotberget er organiserte i egne SA. I Tyskeberget er vi med i Øvre Tyskeberget Veger SA.

 

Skogshusvær/koier

I Åsnes kommuneskoger er det i alt 17 koieanlegg/skoghusvær. Disse er ikke lenger i bruk i forbindelse med ordinært skogbruk, men noen leies ut i forbindelse med jakt og friluftsliv.

 

Furuskog Flobergsætra

 

Jakt

Åsnes Kommuneskoger KF leier ut jaktterreng gjennom ulike avtaler for elgjakt, rådyrjakt og småviltjakt på kommuneskogens areal.

 

Utlysning av elgjakt i Åsnes kommuneskoger 2023-2027 

Herved utlyses elgjakt på Åsnes kommuneskogers grunn for 2023 til og med 2027. Hjortejakt følger med elgjakta i det enkelte terreng. Det blir lyst ut jakt på til sammen seks terreng.

Jaktlag som ønsker jakt må søke på de enkelte terreng i prioritert rekkefølge, og så trekkes det jaktlag for hvert enkelt terreng. Man kan søke på flere terreng, men kun en gang pr. terreng. Trekkes samme jaktlag på flere terreng får de terrenget med høyest prioritet.

Man kan ikke dele opp jaktlag for å søke på samme terreng flere ganger. Dette vil bli kontrollert.

Krav til søker:

Følgende krav stilles til jaktlag som ønsker å søke elgjakt i Åsnes Kommuneskoger:

- På hvert jaktlag skal det være minimum seks personer hvorav minst halvparten skal være innenbygdsboende (Bosatt i Åsnes Kommune).

- Alle jaktlag må ha en innenbygds jaktleder (Bosatt i Åsnes), med jaktlederkurs.

- Alle jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.

- Alle jaktlag skal ha med seg minst en yngre (under 26 år) jeger.

Jaktlag som ikke klarer å fylle disse kravene vil bli prioritert sist i trekking.

Priser:

Pris elg: Fra og med elgjakta 2023 blir det ny prismodell for jakt på Åsnes Kommuneskoger grunn. Denne følger i all hovedsak modellen Statskog og flere andre større offentlige skogeiere bruker. Det blir en grunnpris pr fellingstillatelse som betales på forhånd, og en kilopris på kjøtt for ulike grupper av elg som avregnes i etterkant. Ved avregning til slutt trekkes prisen for fellingsavgift på skutt elg av på sluttprisen.

Prisene reguleres etter konsumprisindeks hvert år i perioden, men prisene for 2023 er følgende:

- Grunnpris 3200 kr (eks mva) pr fellingstillatelse betales på forskudd.

- Oppgjør på kjøtt etterskuddsvis etter følgende tabell.

Priser jakt Åsnes kommuneskoger
Kategori Pris pr. kg. (eks. mva.)
Elgkalv:
Under 40 kg Kr. 40,-
Over 40 kg Kr. 55,-
Ungdyr elg:
Under 120 kg Kr. 45,-
Over 120 kg Kr. 60,-
Voksen elg:
Under 150 kg Kr. 50,-
Over 150 kg Kr. 65,-

Ved sluttoppgjør trekkes grunnprisen fra på de(n) elgen(e) som er blitt skutt. Dyr som er nedklassifisert en klasse på kvota pga. vekt prises etter virkelig alder.

Pris hjort:

Eventuell hjort som blir skutt på de gjeldende jaktfelt betales etterskuddsvis til følgende priser:

- Kr 1500 (eks. mva.) for skutt hjortekalv

- kr 3000 (eks. mva.) for skutt voksen hjort.

Hjortejakta følger terrenget til elgjaktlagene. Fellinger rapporteres fortløpende direkte til både ÅKS og til driftsplanområdene. Fellingsavgift på hjort fra driftsplanområdene betales direkte dit av jaktlaget.

Kvoter på elg og hjort er i skrivende stund enda ikke fastsatt, men med nytt vedtatt minsteareal og stadig synkende elgstamme forventes det ytterligere en liten nedgang i elgkvoter kommende periode.

Døgnjakt:

ÅKS står fritt til å leie ut jakt på døgnbasis på gjenværende kvote i de ulike terrengene etter 15.november. Etter det disponerer vi tilgangen på jakt, og står fritt til å leie til andre. ÅKS avgjør hvem som får jakte etter dette. Evt. døgnjakt avgjøres i samråd med jaktleder i de enkelte felt.

Dette vil foregå som et supplement og ikke konkurrent til jaktlagene som har jakt i terrenget. Blir elg skutt som del av denne jakta trekkes det fra fellingsavgiften til laget som ellers disponerer terrenget.

 

Følgende jaktfelt lyses ut for perioden 2023-2027:

Søknad:

Søknad må inneholde navn og kontaktopplysninger på jaktlag m/jaktleder, og navn på deltagende jegere. Videre må det skrives hvilke jaktfelt jaktlaget søker på, i prioritert rekkefølge.

Søknadsfrist: 2. mai. 2023. Terrengene trekkes ved ordfører den 5.mai.2023. Resultatet fra trekkingen offentliggjøres umiddelbart etter dette.

Søknad sendes pr e-post til simon@asnes.kommuneskoger.no, eller til Åsnes Kommuneskoger KF, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

Eventuelle spørsmål rettes til Åsnes kommuneskoger KF ved daglig leder Simon A. Støa. E-post: simon@asnes.kommuneskoger.no eller på telefon 99 49 84 72, eller styrets leder Jo Inge Breisjøberget epost jib@statskog.no eller telefon 90 75 21 14

 

Verneplaner
Det ble i 2014 fremmet tilbud til Staten om frivillig vern av skog. Aktuelle områder er i Sævsjøberget og toppen av Tyskeberget. Stortinget har vedtatt 10 % vern.

I oktober 2018 ble det inngått avtale om frivillig vern av samlet 1593 dekar i Brenninga i Sævsjøberget. Av dette var 1100 da produktivt, 290 da myr/tjern  og 203 da MIS-område.

Frivillig verning av Brenninga ble endelig vedtatt i statsråd sommeren 2019.

 

Styret

Styret har i 2021 bestått av:
Jo Inge Breisjøberget (leder), Frank Bjørneseth (nestleder), Tonje Jakobsen Lillemo, Svein Olav Sjølli og Ørjan Bue (styremedlemmer).
 

 

Tømmerlunne Storlundbenken

Kontaktinfo

Simon Andersson Støa
E-post
Telefon 99 49 84 72