Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en arealdel og en samfunnsdel med handlingsdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.

 

Les mer på Lovdata

 

Hvordan skal kommunesamfunnet utvikle seg under visjonen "Åsnes - inkluderende og miljøbevisst"?

 

Kommuneplanlegging handler om de store spørsmålene for lokalsamfunnet:

Hvordan kan vi legge til rette for at alle innbyggerne i Åsnes kommune kan få et best mulig liv – både de som lever her nå og de som kommer etter oss?

 

Kommuneplanlegging handler om å finne løsninger på konkrete utfordringer og målsettinger:

• Hvilke utfordringer står vi overfor?
• Hvilke mål skal vi sette for Åsnes kommune?
• Hvordan kan vi best møte utfordringer vi står overfor?
• Hvordan kan vi nå målene vi setter for kommunen?

 

Kommuneplanlegging handler om samarbeid og engasjement:

• Hvordan skaper vi engasjement, deltagelse og debatt om lokale samfunnsspørsmål?
• Hvordan samarbeider vi med andre kommuner og myndigheter for løse oppgavene?

 

Lovpålagt oppgave etter plan- og bygningsloven

Alle norske kommuner pålegges gjennom Plan- og bygningsloven å «utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder». I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan med en langsiktig del som omfatter: «mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser».

I forkant av arbeidet med samfunnsdelen har kommunestyret i møte 26. april 2010 vedtatt planprogrammet med prioriterte satsingsområder og hvilke spørsmål kommunen ønsker å finne svar på i det videre planarbeidet. Samfunnsdelen må ikke forveksles med arealdelen, som har juridiske kart og bestemmelser om hvordan arealer kan utnyttes.

Kommuneplanens samfunnsdel er det politiske dokumentet som skal trekke opp visjoner og mål for kommunen fram mot 2022, både som samfunn, myndighet og tjenesteyter. Den bør vise trender og konsekvenser ved ulike valg

behov innen forskjellige samfunnsområder og hvordan behovene skal dekkes
skissere strategier og legge grunnlag for viktige prioriteringer og bruk av virkemidler

 

De fem satsingsområdene i arbeidet med samfunnsdelen er:

* Oppvekst og ungdom er utpekt som hovedsatsingsområde

* Kultur

* Arbeidsplasser og næringsutvikling

* Helse og velferd

* Boligområder, grendeutvikling og sentrumsutvikling