Landsbyen Flisa

Klikk for stort bilde

 

Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne (grenderåd).  Det er etablert fire grenderåd: Flisa Grenderåd, Hof Grenderåd, Gjesåsen Grenderåd og Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd.

LEDERE I GRENDERÅDENE

Flisa Grenderåd: Julia Heiberg, julia.heiberg@outlook.com 

Gjesåsen Grenderåd: Emil Rundberget, emil.rundberget@gmail.com

Hof Grenderåd (inkl. Østsiden): Tore Kordal, tore@kordal.no  

Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Inger Camilla Jægersborg, magni80@gmail.com

 

Hovedmål i Landsbyen Flisa:

- Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer

- Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer "indre liv"

- Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling

 

Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa.

 

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer vår og høst. Tildelingen skjer ved at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til sitt grenderåd.

 

KRITERIER FOR TILDELING AV «SÅPENGER» OG «TILTAKSPENGER»

 

 1. Formål med tilskuddene

Stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grende-tiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting (TUT) i Åsnes.

 1. Forhold som prioriteres

Folkehelseperspektiv, tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode, eller er rettet mot unge, kvinner, innflyttere, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne, kompetansehevende tiltak, eller tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen og landsbyprosjektet.

Mulige overføringsverdier til andre tiltak/grender/organisasjoner i eller utenfor Åsnes.

Tiltak som skal gis støtte forventes å være «selvgående» med tanke på framtidig drift og vedlikehold.

 1. Utbetaling av «såpenger»

Landsbyen Flisa utbetaler i 2019 kr 20.000,- i «såpenger» til hvert av grenderådene.

Grenderådet, alternativt delegert til grenderådsstyret, avgjør bruken av midlene. For å få utbetalt pengene kreves følgende:

 • Gjennomført årsmøte siste 12 måneder og valgt styre for inneværende år.
 • Utfylte tiltaksbeskrivelser, framdriftsplaner, kostnads- og finansieringsoverslag, samt hvordan eventuell senere drifts- eller vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt.
 • Levert rapport for bruk av tildelte tilaksmidler og såpenger til Åsnes kommune innen 15.02.
 • Grenderådet må ha bankkonto (foreningskonto), som normalt krever org.nr. fra Brønnøysundregistrene.
 1. Tildeling av «tiltakspenger»

Til gjennomføring av konkrete tiltak har Åsnes kommune satt av «tiltakspenger» for utbetaling i 2019.

For å sikre best mulig ressursutnyttelse, må behovet for å avstemme tiltak med kommunes drifts-organisasjon vurderes mht. om det kan supplere, forsterke eller erstatte kommunale planer/tiltak.

Grenderådet prioriterer hvilke tiltak som bør få støtte. Følgende bør være tilgjengelig ved innstilling:

 • Utfylte tiltaksark med mest mulig konsis beskrivelse av tiltakene det søkes støtte til.
 • Realistiske budsjetter med antatte inntekter, utgifter, egeninnsats, vedlikehold og finansieringsplan.
 • Hvilke beløp det søkes om pr tiltak og totalt.
 • Opplysning om det er mottatt eller søkt/søkes støtte fra andre finansieringskilder.

Grenderådets innstilling sendes: post@asnes.kommune.no, eller Åsnes kommune, Rådhusgata 1,
2270 Flisa. Forsendelsen merkes «Landsbyen Flisa, tiltakspenger».

Tilgjengelig beløp og frister kunngjøres på kommunens hjemmeside og pr mail til grenderådslederne.

Dersom grenderådene samlet sett innstillinger på høyere beløp enn avsatt, innkaller Åsnes kommune til «workshop». To styremedlemmer fra hvert grenderåd kan delta i «workshopen», der oppgaven blir å enes om endelig fordeling av «tiltakspengene». Åsnes kommune bistår i gjennomføringen. Et tiltak må normalt være fullfinansiert før «tiltakspenger» utbetales, men tildeling kan skje tidligere.

 1. Andre forhold av betydning

Tildelte midler kan kun benyttes til det/de tiltak som lå til grunn for tildelingen. Grenderådet (styret) og Åsnes kommune kan be om at dette dokumenteres. Tildelte midler skal benyttes innen utgangen av året etter at bevilgningen er gitt. Ubrukte midler tilbakebetales Landsbyen Flisa, Åsnes kommune innen 01.04. det andre året etter at bevilgningen ble gitt. Regjeringens vilkår for tildeling og bruk av offentlige midler må overholdes. Dersom tildelte midler disponeres i strid med gjeldende kriterier, kan det medføre krav om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Kontaktinfo

Øystein Østbøll Østgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 55
Nils B. Lindeberg
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 35
Mobil 916 45 559