Landsbyen Flisa

 

Landsbyen Flisa er et samarbeid mellom Handelssenteret Flisa, Solør Næringshage AS, Åsnes kommune og innbyggerne (grenderåd).  Det er etablert fire grenderåd: Flisa Grenderåd, Hof Grenderåd, Gjesåsen Grenderåd og Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd.

LEDERE I GRENDERÅDENE

Flisa Grenderåd: Stian Kalfoss Sollien Stkaso@me.com

Gjesåsen Grenderåd: Thor Arnstein Berg thorarnsteinberg@gmail.com

Hof Grenderåd (inkl. Østsiden): Kjell Arne Nyberg kjellan@gmail.com 

Hof/Åsnes Finnskog Grenderåd: Arne Granvoll argranvo@online.no

 

Hovedmål i Landsbyen Flisa:

- Aktive grender (grenderåd) og levende bomiljøer

- Videreutvikle Flisa sentrum for økt handel og mer "indre liv"

- Trivsel, godt omdømme og positiv befolkningsutvikling

 

Bred medvirkning, felles læring, åpen kommunikasjon og folkehelse er sentrale faktorer i Landsbyen Flisa.

Om Åsnes

 

Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer ved at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til Landsbyen Flisa. Ta gjerne kontakt med din grenderådsleder før søknad sendes.

Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Søknad sendes: LandsbyenFlisa@asnes.kommune.no eller til

Åsnes kommune, Landsbyen Flisa, Rådhusgata 1, 2270 FLISA.

 

KRITERIER FOR TILDELING AV «SÅPENGER» OG «TILTAKSPENGER»

Formål med tilskuddene

Stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting (TUT) i Åsnes.

Forhold som prioriteres

Folkehelseperspektiv, tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode, eller er rettet mot unge, kvinner, innflyttere, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne, kompetansehevende tiltak, eller tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen og landsbyprosjektet.

Mulige overføringsverdier til andre tiltak/grender/organisasjoner i eller utenfor Åsnes.

Tiltak som skal gis støtte forventes å være «selvgående» med tanke på framtidig drift og vedlikehold.

Utbetaling av «såpenger»

Landsbyen Flisa utbetaler årlig kr. 20.000,- i «såpenger» til hvert av grenderådene.

Grenderådet, alternativt delegert til grenderådsstyret, avgjør bruken av midlene. For å få utbetalt pengene kreves følgende:

  • Gjennomført årsmøte siste 12 måneder og valgt styre for inneværende år.
  • Utfylte tiltaksbeskrivelser, framdriftsplaner, kostnads- og finansieringsoverslag, samt hvordan eventuell senere drifts- eller vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt.
  • Levert rapport for bruk av tildelte "tiltakspenger" og "såpenger" til Åsnes kommune innen 15. februar påfølgende år.
  • Grenderådet må ha bankkonto (foreningskonto), som normalt krever org.nr. fra Brønnøysundregistrene.

 

Tildeling av «tiltakspenger»

Til gjennomføring av konkrete tiltak har Åsnes kommune satt av «tiltakspenger» for årlig utbetaling. Totalt kr. 300.000 blir utdelt, og tildelingen skjer om våren.

For å sikre best mulig ressursutnyttelse, må behovet for å avstemme tiltak med kommunens driftsorganisasjon vurderes mht. om det kan supplere, forsterke eller erstatte kommunale planer/tiltak.

Grenderådet prioriterer hvilke tiltak som bør få støtte. Følgende bør være tilgjengelig ved innstilling:

  • Utfylte tiltaksark (DOCX, 43 kB) med mest mulig konsis beskrivelse av tiltakene det søkes støtte til.
  • Realistiske budsjetter med antatte inntekter, utgifter, egeninnsats, vedlikehold og finansieringsplan.
  • Hvilke beløp det søkes om pr tiltak og totalt.
  • Opplysning om det er mottatt eller søkt/søkes støtte fra andre finansieringskilder.

Søknadsfrister kunngjøres på kommunens hjemmeside og pr mail til grenderådslederne.

Tildeling av tiltakspenger skjer i møte i Landsbyråd (fellesmøte med grenderådsledere og Åsnes kommune).

To styremedlemmer fra hvert grenderåd kan delta i møtet, der oppgaven blir å enes om endelig fordeling av «tiltakspengene». Åsnes kommune bistår i gjennomføringen. 

Et tiltak må normalt være fullfinansiert før «tiltakspenger» utbetales, men tildeling kan skje tidligere.

Utbetaling av «tiltakspenger» skjer via grenderådene.

  1. Andre forhold av betydning

Tildelte midler kan kun benyttes til det/de tiltak som lå til grunn for tildelingen. Grenderådet (styret) og Åsnes kommune kan be om at dette dokumenteres. Tildelte midler skal benyttes innen utgangen av året etter at bevilgningen er gitt. Ubrukte midler tilbakebetales Landsbyen Flisa, Åsnes kommune innen 1. april det andre året etter at bevilgningen ble gitt. Regjeringens vilkår for tildeling og bruk av offentlige midler må overholdes. Dersom tildelte midler disponeres i strid med gjeldende kriterier, kan det medføre krav om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Kontaktinfo

Hedda Caroline Milde Langmoen
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 91 33 54 98