Høringer og varsler

  

Formannskapets innstilling, med alle de forslag til vedtak som foreligger, er i henhold til kommunelovens § 44.7 og § 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn etter behandling i formannskapets møte fra og med 18.11.19 til og med 06.12.19.

Forslag til lokal forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg og lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Åsnes kommune ligger ut til offentlig ettersyn fram til 17. oktober.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 13.05.2019, i sak 013/19, vedtatt å legge forslag til områdereguleringsplan med tilhørende dokumenter for Skogen, plan-ID 2017001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

Åsnes kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2019 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. Utbyggingsplanen legges herved ut på høring. Høringsfristen er 7. mai 2019.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 ut til 2. gangs offentlig ettersyn etter vedtak i Åsnes formannskap i møte 11.02.2019, sak 002/19.

Åsnes kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2019 for utbygging av bredbånd i flere områder av kommunen. Høringsfristen er 15. februar.

Fylkesmannen i Hedmark ber om eventuelle merknader til forslaget om opprettelse av Brenninga naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 1. februar 2019 til fmhepost@fylkesmannen.no

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligger ute til alminnelig ettersyn til og med 28. november.

Åsnes kommune har vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer som omfatter hele kommunen. Med dette varsles oppstart av planarbeidet.