Revidert forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune

Åsnes kommunestyre har i møte 31.01.2022 sak 005/22 vedtatt endring i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune med tilhørende løypekart. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag og § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a kan kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper påklages til Statsforvalteren i Innlandet.

Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Fristen for klage på kommunestyrets vedtak er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune med tilhørende løypekart og saksdokument kan fås ved henvendelse til Åsnes kommune, tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

Eventuell klage stiles Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Åsnes kommune, tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller e-post post@asnes.kommune.no

 

Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune, vedtatt av Åsnes kommunestyre 31.01.2022 (PDF, 363 kB)

Sakspapir, politisk behandling (PDF, 2 MB)

Løypekart (PDF, 2 MB)

Innspill ved offentlig ettersyn (PDF, 3 MB)