Frivillig vern av skog - forslag til opprettelse av Brenninga naturreservat i Åsnes kommune

Fylkesmannen i Hedmark ber om eventuelle merknader til forslaget om opprettelse av Brenninga naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 1. februar 2019 til fmhepost@fylkesmannen.no

Forklarende innledning fra Åsnes Kommuneskoger KF:

 

Åsnes Kommune v/ Åsnes Kommuneskoger KF har tilbudt Staten frivillig vern av Brenninga i Sævsjøberget. Dette er et skogsområde på 1900 dekar med meget særegen skog og som inneholder mange spesielle naturtyper og større myrområder. 

Tilbud om fredning ble tatt opp i 2014 og det har vært en omfattende prosess rundt dette som vanlig er i slike saker. På nasjonalt nivå har Stortinget vedtatt at målsettinga er vern av rundt 10 % av all skog i Norge og Åsnes Kommune tar følgelig sin andel av dette. Vi har i kommuneskogen ikke så mange områder som er egnet for dette formål, men i Brenninga var det naturlig å gjøre dette. 

Etter forhandlinger over lang tid og med mange vurderinger av ulike faginstanser, kom man frem til at området var interessant for dette formålet. Frivillig vern betyr i praksis at området blir liggende urørt for fremtiden og at det ikke kan foretas skogsdrift i området.  Kommunen beholder grunneierretten og det kan utøves jakt og tilsvarende. 

Det er laget en egen verneforskrift for området og det vil etter hvert bli satt opp informasjon på strategiske steder. 

Åsnes kommuneskoger har håndtert saken og ført forhandlinger med staten om vederlag for dette. Åsnes Kommunestyre gjorde vedtak om saken i september og avtale med staten ble signert umiddelbart etter dette. 

Etter vanlig prosedyre legges nå verneplanen ut til offentlig høring, men det antas at det er få kryssende interesser i området.  Verneplanen skal til slutt vedtas i Statsråd og det antas at dette vil skje sommeren 2019. 

Vi har også tilbudt Staten vern av toppen på Tyskeberget. Dette er det foreløpig ikke interesse for, men vi vil ta opp igjen dette senere. 

Vederlaget for frivillig vern i Brenninga vil bli avsatt til kjøp av skog eller andre tiltak som vil styrke Åsnes Kommuneskoger. 

Flisa den 24. november 2018 

Åsnes Kommuneskoger KF 

Knut Aandstad, Styreleder 

 

 

 

I høringsbrevet skriver Fylkesmannens miljøverndirektør følgende:

 

Skogvern etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. Andelen vernet skog i Norge har økt betraktelig de siste 20 årene, men fremdeles er dagens skogvern bare knapt halvparten av målet om 10 prosent skogvern som Stortinget har vedtatt. Når det gjelder vern av produktiv skog var ca. 3,4 prosent vernet i hele landet per juni 2018. Skogen i det foreslåtte Brenninga naturreservat er i hovedsak produktiv skog.

Frivillig vern av skog innebærer at skogeier tilbyr staten vern av sin skog. Miljøvernmyndighetene sørger for at det blir gjennomført naturfaglige registreringer for å kartlegge eventuelle verneverdier, og vurderer om de tilbudte områdene er av verneinteresse. Dersom dette er tilfelle, gjennomføres det en forhandling med grunneier om avgrensing av et eventuelt verneområde, om forskrift som skal gjelde og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneier og staten kommer frem til en avtale, vil et verneforslag for området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser.

Tilbud fra grunneier og avtale med denne

I brev av 15. desember 2014 ble det fra én grunneier satt frem tilbud om vern av et skog- og myrareal på ca. 1575 dekar. Området ligger ved Sævsjøberget i Åsnes kommune, ca. 19 km øst for Braskereidfoss. Tidlig høst 2015 ble det gjennomført naturfaglige registreringer i området som konkluderte med at området har lokale verdier knyttet til gammel granskog i mosaikk med myr, høy luftfuktighet og gamle løvtrær. Området ligger dessuten i en region hvor skogen har blitt drevet intensivt over lang tid, og hvor det er vanskelig å finne sammenhengende områder med gammel skog.

Basert på en kontroll og framskriving av eksisterende skoglige data fra området, ble det i september 2018 gjennomført forhandling med grunneieren, og avtale om vern av området ble signert i oktober 2018. Arealet ble noe utvidet i løpet av forhandlingen. I avtalen er det tatt forbehold om at den kan reforhandles dersom det under høringsrunden kommer frem momenter som medfører at avgrensingen av området eller den foreslåtte forskriften for området må endres.

Varsel om oppstart av verneprosess

I samsvar med naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler ble det 4. oktober 2018 varslet oppstart av verneprosessen for å opprette Brenninga naturreservat.

Vi mottok fire kommentarer til oppstartsvarselet:

1. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ikke se at opprettelsen av naturreservatet er i konflikt med kjente energiressurser.

2. Eidsiva Nett AS kan ikke se at det er etablert elanlegg i det aktuelle området for opprettelse av naturreservat. De ønsker å bli varslet dersom deres anlegg likevel blir berørt.

3. Hedmark fylkeskommune sier at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området, men at det ifølge LIDAR-data ser ut til å finnes kullgroper og/eller fangstgroper for elg. Videre skriver de at det er viktig at det åpnes for skjøtsel av kulturminner i verneforskriften og at det må tas hensyn til kulturminner ved ferdsel i området.

4. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard opplyser om at det ikke er registrert viktige mineralske resurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift innenfor verneforslaget. 

Verneforslaget

I samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven § 43 fremmer Fylkesmannen forslag om vern av et skog- og myrområde på ca. 1600 dekar ved Sævsjøberget i Åsnes kommune. Nærmere opplysninger om området går frem av vedlagt områdebeskrivelse og av kart som viser beliggenheten og avgrensningen av området. Området foreslås fredet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. 

Vedlagt følger også et forslag til forskrift som inneholder bestemmelsene som foreslås for et eventuelt naturreservat. Forslaget innebærer i hovedsak at hogst av skogen i området, motorferdsel, sykling, ridning og tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Forbudet mot sykling og ridning i området begrunnes i at det ikke finnes kjente stier i området, samt at mesteparten av området består av myr og sumpskog hvor vi ikke ønsker sykling og ridning. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, uttransport av storvilt og landing og start med Forsvarets luftfartøy er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om opprettelse av Brenninga naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 1. februar 2019.

Når høringsfristen er ute, vil Fylkesmannen vurdere de innkomne uttalelsene. Dersom disse gir grunnlag for å endre den foreslåtte avgrensningen eller forskriften, vil Fylkesmannen foreslå dette overfor Miljødirektoratet. Samtidig vil kopi av alle uttalelser bli oversendt til direktoratet. Eventuelle forslag om endringer vil bli drøftet med grunneieren. Miljødirektoratet vil etter sin gjennomgang av saken oversende verneforslaget til Klima- og miljødepartementet for sluttbehandling. Et eventuelt vedtak om opprettelse av Brenninga naturreservat fattes av Kongen i statsråd.

 

Områdebeskrivelse (PDF, 87 kB)

Forslag til verneforskrift (PDF, 174 kB)

Forslag til vernekart (PDF, 2 MB)

Naturfaglig rapport (PDF, 2 MB)

Uttalelse til oppstartsvarsel - NVE (PDF, 448 kB)

Uttalelse til oppstartsvarsel - Eidsiva Nett AS (PDF, 232 kB)

Uttalelse til oppstartsvarsel - Hedmark fylkeskommune (PDF, 369 kB)

Uttalelse til oppstartsvarsel - DIrektoratet for mineralforvaltning (PDF, 339 kB)

Adresseliste høring Brenninga (PDF, 435 kB)