Kontrollutvalget

Skal forestå det ”løpende tilsyn” med hele den kommunale forvaltningen – både vedtak og økonomi – på vegne av kommunestyret.

Kommunestyret oppnevner fem representanter hvorav to av representantene er medlemmer i kommunestyret.  Kommunestyret velger selv leder og nestleder.

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg.

 

Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer og instrukser.

  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og oppfølging av merknader til regnskapet)

  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)

  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)

  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

 

Dokumenter fra møtene i kontrollutvalget finner du her.

 

Kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat, som til enhver tid skal yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine oppgaver.

Sekretariat for kontrollutvalget i Åsnes er Konsek Øst IKS. Dette er et interkommunalt selskap som leverer sekretærtjenester til 12 kommuner i Innlandet.

Sekretariatet nås på tlf. 928 17 925 eller på e-post: Anne.Haug@gs-iks.no  Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS

E-post: post@rev-ost.no

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Tommy Pettersen (920 24 731), e-post tommy.pettersen­@rev-ost.no

Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets nettsted.