Kontrollutvalget

Skal forestå det ”løpende tilsyn” med hele den kommunale forvaltningen – både vedtak og økonomi – på vegne av kommunestyret.

Kommunestyret oppnevner fem representanter hvorav to av representantene er medlemmer i kommunestyret.  Kommunestyret velger selv leder og nestleder.

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg.

 

Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:

  • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer og instrukser.

  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og oppfølging av merknader til regnskapet)

  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)

  • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)

  • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

 

Dokumenter fra møtene i kontrollutvalget finner du her.

 

Medlemmer 2015-2019:

Arne Granvoll (leder)

Lars Petter Heggelund (nestleder)

Margaretha Venberget

Ole Kolbjørn Sjulstad

Håkan Karlsson

 

Varamedlemmer 2015-2019:

Asbjørn Venberget

Turid Enger

Reidun Skogli

Åse Lund Støen

Thomas Halvorsen

 

 

Kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat, som til enhver tid skal yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine oppgaver.

Sekretariat for kontrollutvalget i Åsnes er Glåmdal sekretariat IKS. Dette er et interkommunalt selskap som leverer sekretærtjenester til alle sju kommunene i Sør-Hedmark.

Sekretariatet nås på tlf. 977 36 379 eller på e-post: torgunm.bakken@gs-iks.noKommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS (http://www.hedmark-revisjon.no)

E-post: post@hedmark-revisjon.no.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Reidun Vie (934 90 506), e-post reidun.vie@hedmark-revisjon.no.

Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside.