Partssammensatt utvalg (trepartssamarbeidet)

Partssammensatt utvalg har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon.

Partssammensatt utvalg skal behandle overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommuneloven § 5-11 og hovedavtalen del B § 4.

 

Partssammensatt utvalg består av 10 medlemmer med varamedlemmer.

Kommunestyret velger selv fire medlemmer blant formannskapets medlemmer.

Varamedlemmene for disse velges blant formannskapets varamedlemmer.

 

Kommunedirektøren oppnevner tre medlemmer, og utgjør selv én av dem, med varamedlemmer.

 

De øvrige tre medlemmene, med varamedlemmer, utpekes av og blant arbeidstakernes organisasjoner etter gjeldende regler for slike valg.

 

Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant de politiske medlemmene. Varaordfører er leder av utvalget.