Åsnes ungdomsråd

Åsnes ungdomsråd består av 10 representanter fra Åsnes ungdomsskole og lokale videregående skoler, som velges på skolenivå for to kalenderår av gangen. 

Å være representant innebærer 3-6 møter pr. skolesemester, hvor saker som angår ungdom diskuteres. 

Ungdomsrådet konstituerer seg selv, dvs. leder, nestleder og økonomiansvarlig. Oppgavene til rådet er bl.a. å fordele økonomiske midler, samt å være delaktige i saker angående unge.

I ÅUR sitter også kommunens representanter til ungdommens fylkesting (UFT).

Ungdomsrådet arbeider for å fremme barn og unges interesser i Åsnes, samt styrke og hjelpe unge overfor beslutningsprosessene i kommunen. Rådet har talerett i kommunestyret vedrørende saker som de har hatt til behandling, og fungerer som høringsorgan for kommunen i saker som berører barn og unge.

Følg ungdomsrådet på Facebook!

Klikk for stort bildeÅsnes ungdomsråd på besøk på Stortinget i 2018.