Åsnes ungdomsråd

Åsnes ungdomsråd består av 10 representanter fra Åsnes ungdomsskole og lokale videregående skoler, som velges på skolenivå for to kalenderår av gangen. 

Å være representant innebærer 3-6 møter pr. skolesemester, hvor saker som angår ungdom diskuteres. 

Ungdomsrådet konstituerer seg selv, dvs. leder, nestleder og økonomiansvarlig. Oppgavene til rådet er bl.a. å fordele økonomiske midler, samt å være delaktige i saker angående unge.

I ÅUR sitter også kommunens representanter til ungdommens fylkesting (UFT).

Ungdomsrådet arbeider for å fremme barn og unges interesser i Åsnes, samt styrke og hjelpe unge overfor beslutningsprosessene i kommunen. Rådet har talerett i kommunestyret vedrørende saker som de har hatt til behandling, og fungerer som høringsorgan for kommunen i saker som berører barn og unge.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdomsrådet er et råd bestående av ungdom. Disse ungdommene skal gi råd til politikere i saker som på en eller annen måte påvirker barn og unge i kommunen. Det betyr at før politikere bestemmer i en sak, så får ungdomsrådet beskjed om at saken kommer opp, og at de kan uttale seg om hva de synes er viktig eller rett.

Ungdomsrådet kan uttale seg på vegen av alle ungdommer i kommunen, og de er folkevalgte.  

Alle kommuner i Norge er pålagt å ha et ungdomsråd. Siden ungdom ikke kan stemme før de er 18 år, så er ungdomsrådet en måte å få frem ungdommens mening i politiske saker. Det er en viktig del av demokratiet at man har rett på å bli hørt.

Vi har flere råd i kommunen som også blir hørt på lik linje med ungdomsrådet, og det er eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse rådene sikrer at flere sider av en sak kommer frem før behandling.

 

De som sitter i ungdomsrådet i Åsnes pr. desember 2022 er:  

Magnus Bue (leder)

Tlf. 971 56 372, e-post bue.magnus@gmail.com

 

Hedda Heggelund (nestleder)

Torjus Aasen Skogheim (økonomiansvarlig)

Ovidia Sørlie

Erling Birkely

Martine Huserbråten Eriksen

Solveig Fosseid

Eira Olsen Gjerdrum

Hans Elias Kvamme

 

 

 

Medlemmene velges for 2 år.

Kontaktinfo

Gitte Jørgensen Aarum
Leder
E-post
Mobil 41 48 16 87