Overgang fra barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Kommunale og private barnehager samarbeider med skolen for å få til en god overgang for barnet fra barnehagen til skolen.

Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

Oktober-november

To foreldremøter i regi av barnehagene. Opplegg : «sammen om skolestarterne».

Desember

Elektronisk brev om innskriving i grunnskolen sendes ut til foresatte.

Januar

Innskriving i grunnskolen.

Mars

Informasjonsmøte om skolestart i regi av skolen. Pedagogisk leder i barnehagen deltar.

April-mai

Overgangssamtaler mellom skole og barnehage.

Mai

1. klasse lærer besøker barnehagen til barnet.

Juni

Besøksdag på skolen. Barnehagebarna får møte sine faddere.

Besøksdag på SFO.

Foreldremøte.