Priser og moderasjonsordninger

Her finner du pris- og betalingsinformasjon for de kommunale barnehagene.

Hva er prisen for barnehageplass?

For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de private barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Regelverk for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

 

Betalingssatser for kommunale barnehager

Slik er satsene pr. 1. januar 2024:

Heldagsplass pr. måned (statsbudsjettets maksimalsats som vedtas i statsbudsjettet): 3000,-


Åsnes kommune tilbyr 100%, 80%, 60%, 50% og 40% plass. Forskrift for foreldrebetaling i barnehage sier at plasser under 100% skal være lavere enn hel plass, men ikke hvor mye.  
 
  *  80% plass:  2680,-
 
  *  60% plass: 2300,-
 
  *  50% plass: 1950,-

  *  40% plass: 1740,-

Søskenmoderasjon ytes slik: For barn nr. 2: 30 %.

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra august 2023. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.


Dagplass - betaling for enkeltdager:  300,-
 
 
Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime: 600,-
 
 
Matpenger pr. mnd:

100 % plass:  435,-

80 % plass: 348,-

60 % plass: 261,-

50 % plass: 218,-

40 % plass: 174,-

Pr. enkeltdag: 45,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, et lett ettermiddagsmåltid samt melk og frukt.

Betalingsbetingelser

Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for tre måneder medfører tap av barnehageplassen.

Fravær

Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon ytes slik: For barn nr. 2: 30 %.

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra august 2023. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ordningen gjelder for barn i både kommunale og private barnehager.

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Fra 1. januar 2023 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr. 550.000.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.  

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdning med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2023/2024 gjelder dette for husholdninger som har lavere brutto årsinntekt enn kr. 615.590. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Krav til dokumentasjon

For barnehageåret 2023/2024 skal skattemelding for 2022 legges ved søknaden. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon.

Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

Lønnsslipper

Trygdeutbetalingsblanketter

Arbeidsavklaringspenger

Studentbevis/bekreftelse på studieplass

NAV Åsnes kan hjelpe deg med å finne dokumentasjon på inntekt.

 

Søknadsfrist

For å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med 1. august, er søknadsfristen innen 1. juli gjeldende år, altså det året du ønsker plass for ditt barn i barnehagen.

Det er mulig å søke fortløpende gjennom hele året, men vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Behandlingstid er tre uker. Vedtaket blir gjeldende fra påfølgende måned.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage finner du her.

Søknaden sendes elektronisk. Eventuelle vedlegg med sensitive opplysninger sendes pr. post til

Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

Kontaktinfo

Anne Flisnes
Rådgiver
E-post
Telefon 62 95 66 25
Mobil 95 89 70 61