Lokal forskrift om opptaksområde i grunnskolen i Åsnes kommune

Lokal veiledende forskrift om skolekretsgrenser i Åsnes kommune. Ny oppdatering er gjeldende fra 1.8.2016.

Åsnes kommune har fra og med 1.8.2016 tre skolekretser.

· Sønsterud krets

· Flisa krets

· Jara krets

Grensene mellom områdene er inntegnet på oversiktskart over kommunen. De enkelte skolene eller sektorleder for oppvekst kan kontaktes dersom man er i tvil om hvilken skolekrets husstanden tilhører.

 

Ved å klikke her kan du søke på adresser for å finne ut hvilken skolekrets de tilhører.

 

 

Lokal forskrift

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Åsnes kommune angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som skolens opptaksområder eller skolekretser. Når det fattes vedtak om skoleplass, tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret.

Forskriften har til hensikt å sørge for faste, forutsigbare kretsgrenser. Det igjen skal medvirke til å skape trygghet og gode nettverk for både elever og foreldre. Lokal forskrift har som utgangspunkt at elevene skal få skolegang ved den nærmeste skolen.

Det kan imidlertid være topografiske eller trafikkmessige hensyn som tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elever plass ved en annen skole. Videre skal forskriften bidra til å sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever tilfredsstillende kvalitet i opplæringen.

Kommunestyret fatter vedtak om endring av den lokale forskriften om kretsgrenser i Åsnes kommune. Vedtak er fattet i KST-049/16.

 

Vedlikehold av lokal forskrift om kretsgrenser

Det kan av og til være nødvendig å endre på enkelte opptaksområder dersom forventet vekst i elevtall tilsier det. Kommunens sektor for oppvekst har ansvaret for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og som langt fremskrevne prognoser, slik at eventuelle kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.

 

Opplæringsloven § 8-1 sier dette om elevens rett til å gå på nærskole eller den skolen man sokner til:

"Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som de soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Når omsynet til de andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet.

Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak, Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang."