Oppholdstyper på sykehjem

Ulike typer korttidsopphold

Korttidsopphold i institusjon gir tilbud til personer som har behov for tidsbegrensede tiltak på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Hensikten med oppholdet kan være behandlingstiltak, rehabilitering og opptrening, kartlegging av funksjonsnivå, lindrende omsorg eller avlastning for pårørende. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du i enkelte perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme. All hjelp tildeles etter individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende.   

 

Søknadsskjema finner du her

 

Tidsbegrenset korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker. Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

 

Opphold på lindrende avdeling

Dette er et tilbud til alvorlig syke og døende pasienter hvor formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase.

 

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å bedre både livssituasjon og egenmestring. Avdelingene har styrket bemanning på fysio- og ergoterapi.

 

Korttidsopphold for utredning /behandling

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og mestringsevne. Tilbudet kan være aktuelt for deg som ikke tidligere har hatt hjemmetjenester, for å finne ut hvilken hjelp du vil trenge i hjemmet etter endt opphold.  

 

Avlastningsopphold/rullerende opphold

Målet med oppholdet er å utsette innleggelse i institusjon og gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Oppholdet tildeles etter individuelle behov og kan variere i lengde og hyppighet. Dette er en støtte til den pårørende og tjenesten er gratis, men den enkelte må selv ta med medisiner og nødvendig medisinsk utstyr.

 

 

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Enhet for koordinering, fag og forvaltning fatter vedtak om langtidsopphold.

 

Ordinær plass

Botilbud til personer med et behov for omfattende pleie og omsorg hele døgnet.

 

Tilrettelagt plass

Botilbud for personer med demens og som har behov for tettere oppfølging og tilrettelegging i et trygt miljø.