Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Målet med BPA er å bidra til at du som har sammensatte og omfattende hjelpebehov selv kan styre når og hvordan praktisk assistanse i dagliglivet gis, slik at du kan ha et mest mulig aktivt og selvstendig liv i og utenfor hjemmet.

Virksomhetens ansatte skal yte tjenester på en slik måte at

 • Det bidrar til likeverd
 • Ferdighetsnivået opprettholdes
 • Mestring og mulighet for utvikling ivaretas
 • Brukeren kan levet et mest mulig fritt og selvstendig liv
 • Brukeren tar ansvar for egen tilværelse
 • Brukeren behandles med respekt og har innflytelse på tjenestens innhold

 

Hvem kan få BPA?

Mottakere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen.

Hovedmålgruppen er brukere som selv kan vurdere og definere sine behov, har evne og vilje til å planlegge sin egen hverdag og som kan fungere som arbeidsleder for assistentene.

 

Hva innebærer BPA?

 • Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk - og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne som har stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
 • Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvaret for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 • Kommunen er arbeidsgiver

 

Dette kan forventes av tjenesteyter:

 • Kommunen har utarbeidet retningslinjer for brukerstyrt personlig assistanse i Åsnes kommune, som du får når første kontakt etableres etter det er fattet enkeltvedtak
 • Kommunen er arbeidsgiver, og du er arbeidsleder og deltar i ansettelsesutvalget.
 • Vi arrangerer arbeidsleder- og assistentsamlinger for opplæring og veiledning.  
 • Alle ansatte har taushetsplikt

 

Dette forventer vi av deg som tjenestemottaker/ arbeidsleder:

 • Delta aktivt i ansettelsesprosess
 • Delta på kurs om arbeidsleder rollen
 • Lære opp den ansatte i sine spesifikke behov
 • Sette opp arbeidsplaner i tråd med vedtakets innhold og omfang
 • Skaffe vikarer
 • Du møter den enkelte assistent med respekt

Melder fra hvis endringer i hjelpebehov

 • Du tar kontakt med oss ved behov for informasjon, råd og veiledning

 

Egenbetaling:

For tjenester betales en egenandel i henhold til forskrift 1349, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.12.11. Vedtak om egenbetaling sendes når nødvendige opplysninger er innhentet.

 

Søknad om BPA:

Søknadsskjema finnes her. 

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Inntil 3 uker

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med kommunens ansvarlige for BPA om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven.