Rus- og psykisk helse-tjeneste (RUPS)

RUPS er en del av Åsnes kommunes hjemmebasert omsorg. RUPS yter tjenester til personer som trenger bistand og oppfølging til å mestre eget liv på grunn av utfordringer knyttet til psykisk uhelse eller rus- og avhengighetsproblematikk.

Formålet er å bedre den enkeltes livskvalitet, gi økt selvstendighet og mestring av eget liv. RUPS består av en miljøarbeidertjeneste som yter bistand til tjenestemottakere som bor hjemme, samt en døgnbemannet bolig med 7 leiligheter, hvorav én benyttes til korttidsopphold.

 

Hvem kan få tjenester fra RUPS?

Tjenester fra RUPS er aktuelt for personer med utfordringer knyttet til psykisk uhelse eller rus- og avhengighetsproblematikk, og som har behov for helsehjelp eller praktisk bistand og opplæring for å mestre eget liv. Tjenestemottaker må bo eller oppholde seg i kommunen. 

 

Virksomhetens ansatte skal yte tjenester på en slik måte at:

 • Tjenestemottakers mestring og muligheter for utvikling ivaretas.
 • Funksjonsnivået til den enkelte tjenestemottaker opprettholdes eller forbedres.
 • Sykdom og skade hos tjenestemottaker forebygges.
 • Tjenestemottakeren blir minst mulig avhengig av tjenestene, både i omfang og over tid.
 • Tjenestemottaker behandles med respekt og har medbestemmelse med hensyn til tjenestens innhold.

 

Vedtak om helsetjenester fra RUPS kan gis dersom du har:

 • Nedsatt evne til å ivareta adekvat egenomsorg.
 • Nedsatt evne til å følge opp nødvendig medisinsk behandling.
 • Nedsatt funksjonsnivå og sosial fungering på grunn av psykisk sykdom, atferd eller rus- og avhengighetsproblematikk.

 

Vedtak om praktisk bistand og opplæring fra RUPS kan gis dersom:

 • Du har behov for praktisk bistand, veiledning og opplæring for å utføre dagligdagse praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet, med mål om økt selvstendighet og mestring.

 

Det forventes at tjenesteyter:

 • Forholder seg til ditt vedtak med hensyn til innhold og tid.
 • Bidrar til utarbeidelse av IP (individuell plan) dersom du ønsker det.
 • Tilrettelegger for læring og mestring.
 • Utarbeider tiltaksplaner for at du skal nå dine mål.
 • Deltar i gjennomføring og evaluering av mål og tiltak.
 • Forholder seg til gjeldende lovverk.

 

Det forventes av deg som tjenestemottaker at du:

 • Er delaktig i gjennomføring og evaluering av mål og tiltak ut fra dine forutsetninger.
 • Gir tilbakemelding hvis din helse eller ditt funksjonsnivå endres.
 • Respekterer de ansatte som jobber hos deg. Ansatte har rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Hvis du har hund eller andre kjæledyr som kan virke truende på ansatte, må du ha kontroll på kjæledyret ved besøk fra RUPS.

 

Politiattest: Alle ansatte har gyldig politiattest.

 

Søke tjenester:

Søknadsskjema finnes her

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning (KFF) i Åsnes kommune. Saksbehandlingstid er inntil 3 uker. Du kan få vedtak om helsehjelp eller vedtak om praktisk bistand og opplæring. Som hovedsak vil du bli kartlagt før vedtaket fattes, og kartleggingen kan virke bestemmende på hvilket vedtak du eventuelt får. 

 

Egenandel

Ved vedtak om praktisk bistand og opplæring må du betale en egenandel i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten som gis, kan du klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan fremsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med leder for tjenesten om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven