Individuell plan

Elektronisk plan og samhandlingsverktøy for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Lovgrunnlag: 

Barn, unge, voksne og eldre med behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan (IP) iht. hol §7-1, sphl §2-5, phvl §4-1, hlspl §§10, 38a, og 4, sotjl §§28 og 33, navl §15, bvl §15-9, og forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester. 

Hvem kan få individuell plan og koordinator: 

 • Personer i alle aldre og uavhengig av diagnoser og/eller funksjonsutfordring. 
 • Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid. Behovet trenger ikke være varig. 
 • I vurderingen av behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal også tiltak fra andre sektorer inkluderes. 

Hensikten er et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, da det er behov for bistand fra to eller flere tjenesteytere over tid. 

Hva er individuell plan: 

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene du trenger skal virke sammen slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen er basert på dine behov og det som er viktig for deg. Den elektroniske planen skal inneholde følgende: 

 • Dine mål. 
 • Tiltak og oppfølging fra aktuelle tjenester inkluderes i planen, på bakgrunn av samtykke fra deg. 
 • Hva som skal gjøres, aktiviteter/tiltak tilknyttet målene. 
 • Hvem som har ansvar for hva og til hvilken tid. 
 • Utvikling skal noteres fortløpende i planen, knyttet til aktivitetene/tiltakene. 
 • Innkallinger til samarbeidsmøter og referater med evaluering/vurdering av måloppnåelse føres i det elektronisk samhandlingsverktøyet. 
 • Meldingssystem for enkel og sikker kommunikasjon. Individuell plan erstatter ikke journal og fagsystemer i hver enkelt tjeneste, men er et supplement til disse for å sikre god koordinering, samarbeid og et helhetlig tjenestetilbud. De involverte fagpersonene dokumenterer i sin tjeneste at det er opprettet Individuell plan, og IP`n blir et supplement til journal i tjenesters fagsystem vedrørende tverrfaglig samarbeid. 

Hva er koordinator: 

En av fagpersonene som følger deg opp blir koordinator, og skal koordinere tjenestene og sikre fremdrift i arbeidet med din IP. Koordinator skal sørger for at du, og eventuelt pårørende, involveres tett i arbeidet med din plan. Det er vanlig at den fagpersonen du har mest kontakt med er koordinator. Du kan komme med ditt ønske, og det skal vektlegges ved valg av koordinator. 

 

Hva vil det si for deg å ha en individuell plan og koordinator: 

 • Du blir involvert, og planen er basert på dine mål. 
 • Du har en koordinator som har oversikt over din situasjon. 
 • Du får ikke nødvendigvis flere tjenester, men du får koordinerte tjenester som samarbeider. 
 • Du bestemmer hvilke opplysninger som skal deles mellom tjenestene. 

Hvordan få individuell plan og koordinator: 

Fagpersoner du er i kontakt med i ulike tjenester, skal informere og tilby deg individuell plan og koordinator, dersom de vurderer at det kan være aktuelt for deg. Du eller dine pårørende kan også selv be om det. 

Ta kontakt med KFF (koordinering, fag, forvaltning) i Åsnes kommune, NAV eller barneverntjenesten, som vurderer om vilkårene for individuell plan og koordinator er oppfylt. KFF kan tildele koordinator selv om du ikke ønsker individuell plan. 

På bakgrunn av samtykke fra deg (evt. foresatte) til opprettelse av Individuell plan og hvem som skal delta i samarbeidet, oppretter koordinator individuell plan for deg i Flyt samspill. Du (evt. foresatte), og kontaktpersoner som er involvert i arbeid tilknyttet deg i ulike tjenester (plandeltakere), gis tilgang til din individuelle plan i Flyt samspill. Individuell plan er i Flyt samspill, en web-basert løsning, med sikker innlogging med ID-porten/MinID/BankID

 

Juridiske formaliteter: 

Den individuelle planen er dynamisk, og arkiveres jevnlig elektronisk, etter gjeldende regler. Endrer situasjonen og behovet seg, kan planen avsluttes/lukkes. Samtykke til Individuell plan kan når som helst trekkes tilbake, og den elektroniske planen avsluttes/lukkes. Meld fra til koordinator. 

Den elektroniske planen i Flyt Samspill, er utformet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, inkl. lov om behandling av personopplysninger. 

Andre ordninger og kriterier for samordning av tjenester: 

 • Barn og ungdom (0-18 år) som har hjelp eller tiltak fra en tjeneste i tillegg til barnehage/skole, skal tilbys stafettlogg. Dette er en elektronisk plan og samhandlingsverktøy, for målrettet og koordinert tidlig innsats til barn og unge. Snakk med skole/barnehage, annen tjenesteyter du har kontakt med, eller systemansvarlig/lokal admin. for stafettloggen. 
 • Familier med barn/unge med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator og elektronisk Individuell plan. Ta kontakt med admin. for barnekoordinator ved KFF dersom dette er aktuelt. 

Spørsmål og klage: 

Har du spørsmål, eller ønsker Individuell plan og koordinator, ta kontakt med KFF NAV eller barneverntjenesten i Åsnes kommune. Tlf.nr. til kommunens sentralbord: 62956600. 

Hvis du mener at du oppfyller kravene til å få individuell plan og koordinator, men får avslag, kan du klage til Statsforvalteren. Klagen sendes den som har gitt avslag

 

Brosjyre for nedlasting (PDF, 443 kB)