Nabovarsel

Før søknad sendes inn til kommunen, skal naboer og gjenboere varsles av søker. Naboer skal gis en frist på minst 2 uker til å komme med merknader, jf pbl. 21-3.

Det er søkers ansvar å varsle naboer og gjenboere om det tiltaket som omsøkes. Nabovarsel skal sendes uavhengig av om naboeiendommen er bebygget eller ikke. Dersom det er registrert to eiere, skal begge varsles. Naboliste og offentlig kart får du ved å henvende deg til kommunen.

Sameie/seksjoner/fellesarealer varsles til styret ved for eksempel styreleder. Er det ikke valgt styre, må alle medeiere varsles. Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og gjenboere.

Merk at det kreves aktivt nabosamtykke dersom tiltaket ønskes plassert nærmere enn gjeldende avstandsbestemmelser. Alle hjemmelshavere av eiendommen må signere nabosamtykket etter § 29-4 i Plan- og bygningsloven.