Avgifter for vann, avløp og septikrenovasjon

Gebyrsatsene er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt.

I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr i henhold til gjeldende Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Åsnes kommune.

Gebyrsatser 2024

VANN:
Tilknytningsavgift for bolig pr boenhet/ bruksenhet

12 500

Tilknytningsavgift for andre bygg pr bruksenhet

12 500

Årsgebyr mengdeavhengig del pr. kbm.

18,94

Årsgebyr fastledd1882
Leie digital vannmåler 1/2"

175

Leie digital vannmåler 3/4"

195

Leie digital vannmåler 1"335
Leie digital vannmåler 1 1/2"

440

Gebyrreduksjon som følge av brudd i vannforsyningen eller utilfredsstillende kvalitet på vannet (ihht. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Åsnes kommune)

430

 
AVLØP:
Tilknytningsavgift for bolig, pr boenhet/ bruksenhet

15 625

Tilknytningsavgift for andre bygg, pr bruksenhet

15 625

Årsgebyr mengdeavhengig del, pr. kbm

45,60

Årsgebyr fastledd  1053
 
Gebyr for vannavstenging/-påsetting og innmåling av stikkledninger
For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr.

900

 

Innmåling etter medgått tid, minstepris 1 time.

1400

 

SEPTIKKRENOVASJON:

Gebyrregulativ etter forurensningsloven §  34 og § 52.

Tømming ordinær rute inntil 4 m3

1430

Tømming ordinær rute. Gebyr utover 4 m3,  pr. m3

357,50

Tømming utenom ordinær rute inntil 4 m3

1570

Tømming utenom ordinær rute. Gebyr utover 4 m3, pr. m3

392,50

Tømming utenom ordinær arbeidstid  inntil 4 m3

1940

Tømming utenom ordinær arbeidstid. Gebyr utover 4 m3,  pr. m3

485

Tømming av tette tanker inntil 4 m3

1650

Tømming av tette tanker. Gebyr utover 4 m3 minimumsgebyr pr. m3

412,50

Kontrollgebyr spredte avløpsanlegg (fritatt for mva. myndighetsutøvelse) oppfølging av vanndirektivet.252
Fjerning av is, snø, jord etc. pr time450

Kontaktinfo

Anita Henriksen
Konsulent
E-post
Mobil 47 36 12 44